Gullspångs kommun publicerar rapport – Bioenergianläggning Otterbäcken

Med utgångspunkt i en tidigare förstudie och en längre dialog har Gullspångs kommun varit initiativtagare och tillika projektägare till ett projekt för att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning i Otterbäcken. Projektet har drivits, samverkats och finansierats genom region Västra Götaland, Leader Skaraborg, VOLVO, OKQ8 och Moelven och projektletts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektets gång

Projektets uppstartsmöte ägde rum den 4 oktober 2021 och därefter har löpande möten ägt rum. IVL Svenska Miljöinstitutet har fortlöpande presenterat fakta och fört diskussioner tillsammans med alla deltagare. Projekts övergripande mål har varit att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. I projektet har man även gjort en utredning för att ta fram kommersiellt relevanta investeringskoncept för en bioenergikombinatanläggning i Otterbäcken.

Som utgångspunkt i projektet har man utgått från en äldre förstudie där förutsättningarna för en bioenergikombinatanläggning som producerar torrefierad biomassa undersöktes. Kunskaperna från tidigare studie har i projektet kompletterats med nya kartläggningar av relevanta tekniker och lokala råvaror.

Projektet visar på intressanta förutsättningar

Projektresultatet pekar på intressanta förutsättningar för en anläggning för produktion av flytande biometan (Liquified biogas, LBG). Resultatet visar att det ser ut att finnas både råvaror för, teknik till och förutsättningar för en god ekonomi i en anläggning för produktion av flytande biometan.

- Med denna rapport vill vi påvisa möjligheten till etablering för anläggningar inom bioenergi. Nästa steg är att slutrapporten nu offentliggörs och där näringslivet får chans att studera möjligheterna till att genomföra en etablering. Skulle fler utredningar behöva göras är näringslivet välkomna att kontakta IVL eller annan expertorganisation och beställa kompletterande utredningar, säger Mats Öman, kommundirektör Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun som initiativtagare

I Otterbäcken finns goda förutsättningar för en bioenergikombinatanläggning med bland annat djuphamnen och tillgång av råvara. Gullspångs kommun har därför under flera år fört en dialog med Västra Götalandsregionen om denna möjlighet, och har genom projektet tagit vidare dialogen.

- Kommunens initiativ till projektet grundar i att vi vill erbjuda näringslivet en bra geografisk plats för framtida etablering, vi vill skapa arbetstillfällen i vår och närliggande kommuner och vill vara en del i att skapa ett mer fossilfritt liv, fortsätter Mats.

Ta del av rapporten Bioenergianläggning Otterbäcken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Logotyper: EU, Leader, Västra Götalandsregionen och Gullspångs kommun

Sidan senast uppdaterad: