Delad plats - Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas. Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller personalens studiedagar.

Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.

Kontraktsinnehavare (fakturamottagare)

När vårdnadshavare får plats är denne eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare (ni får då en delad plats*).

*Delad plats används för att fördela räkningen för ett barns placering mellan vårdnadshavarna.

Förutsättningen för att registrera delad plats är att vårdnadshavarna är registrerade i olika familjer (för räkneexempel se uträkning av maxtaxa vid delad faktura, gemensam vårdnad). Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats men två kontrakt.

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt men får då stå för hela avgiften). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Avgiftsnivåer 2022 för maxtaxa inom förskola och fritidshem


Avgift i förskola och fritidshem (Det yngsta barnet är alltid barn 1)


Taxa 1, barn 1-3 år

Taxa 2, barn 3-5 år

Taxa 3, fritids


Avgiftstak

Dock högst

Avg.tak

Högst

Avg.tak

Högst

Barn 1

3%

1572kr

2.1%

1100kr

2%

1048kr

Barn 2

2%

1048kr

1.4%

734kr

1%

524kr

Barn 3

1%

524kr

0.7%

367kr

1%

524kr

Barn 4-

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift


Uträkning av maxtaxa vid delad faktura (gemensam vårdnad)

Vid uträkning delas maxtaxan och inkomsttak med två i början. Alla beräkningar som görs räknar mot den delade taxan och inkomsttaket.

Räkneexempel

Vårdnadshavare 1 Hushåll

Vårdnadshavare 2 Hushåll

Hushållets gemensamma inkomster: 35000kronor

Hushållets gemensamma inkomster: 20000kr

Maxtaxa 52410 kr delat på 2 hushåll blir 26205kr i maxtaxa per hushåll

Högsta avgift för förskolebarn 1572kr delat på 2 hushåll blir 786kr per hushåll

Då hushållets inkomst(35000kr) överstiger maxtaxan på 26205kr debiteras maxavgift på 786kr

Eftersom hushållets inkomst(20000kr) understiger maxtaxa debiteras 3% av hushållets inkomster.

20000kr X 0.03 = 600

Hushåll ett får betala 786kr per månad.

Hushåll 2 får betala 600kr per månad.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0551-361 58
E-post: Barnomsorg

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden