Grundskola och fritidshem

Lärare och två elever läser ur böcker

Kommunens tre grundskolor är uppdelade i tre rektorsområden:

  • Gullstensskolan äldre finns i Gullspång
  • Gullstensskolan yngre finns i Gullspång
  • Regnbågsskolan finns i Hova.

Friskolor

Inom kommunen finns ingen friskola utan skolorna drivs enbart i kommunal regi.

Förskoleklass

Alla sexåringar har lagstadgad rätt till minst 525 timmar per år i förskoleklass. Denna verksamhet för sexåringar bedrivs i huvudsak som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskolläraren och fritidspedagogen samverkar i arbetslag. Barnen är inte inskrivna i skolan, utan går nio år i grundskola efter förskoleklassen.

Välja grundskola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas för anvisningsskola. Alla kommunala skolor har platser reserverade för de barn som bor och är folkbokförda inom respektive skolas upptagningsområde. Kontakta rektor för frågor om val av skola. I Gullspångs kommun finns det två grundskolor F-6 att välja på, medan det för åk 7-9 enbart finns en skola. Ansökan om plats kan göras direkt här på hemsidan, se rubriken Ansökan om plats.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Gullspångs kommun finns fritidshem för 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Jämförbar resultatredovisning

Under länkar på denna sida så kan man jämföra kommunens skolor med andra kommuner i Sverige. Här finns bland annat uppgifter om antal barn, grupper och personal.

Läroplan

Grundskolan har en läroplan som anger skolans värdegrund och
grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt
ämne en nationellt fastställd kursplan. Läroplanen går att ladda ner
här till höger på sidan.

Pedagogisk utvecklingsplan

De övergripande målen för förskolans och skolans arbete finns i de nationella styrdokumenten som skollag och läroplaner. Huvudmannen ansvarar för att alla arbetar efter styrdokumentens intentioner och att alla elever når målen.
Den pedagogiska utvecklingsplanen uttrycker verksamhetens prioriteringar för att uppnå de nationella målen. Planen ska fungera som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten och ska även ligga till grund för budgetprocessen.

Individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen

Vi använder Unikum som kommunikationsverktyg angående IUP med skriftliga omdömen, det är rektor som beslutar angående utformningen av IUP med skriftliga omdömen. Minst en gång varje termin har eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Uppföljning sker vid nästa utvecklingssamtal.

Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor. I kommentarerna framgår hur omdömen bör skrivas när undervisningen sker ämnesövergripande. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hållbarhetsråd - handlingsplan

I kommunens samtliga skolor och förskolor ska arbetet för hållbar utveckling bilda en enhet, där hälsa, miljö och värdegrundsarbete blir en ständigt pågående process. Ett hälsofrämjande perspektiv ska tillämpas och arbetet ska fokusera på livskvalitet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att bidra med planering och stötta verksamheten i arbetet för en hållbar utveckling har ett hållbarhetsråd bildats. Hållbarhetsrådet har lagt fram en handlingsplan för arbetet.

Barn- och ungdomskulturplan

Gullspångs kommun har en barn- och ungdomskulturplan som redogör för arbetet med kultur i skolan. Barn- och ungdomskulturplanen går att ladda ner här till höger på sidan.