Särskola

Kommunens grundsärskola finns på Gullstensskolan. Elever med diagnosen utvecklingsstörning eller annat begåvningsmässig funktionsnedsättning har rätt att gå i grundsärskola. Grundsärskolan ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.

Utbildningen sträcker sig över årskurserna 1 - 9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans utbildning.

Läroplanen är densamma för båda skolformerna och innehåller samma ämnen. Det är kursplanerna och kunskapskraven som skiljer dem åt. Mer tid läggs på ämnen som slöjd, hemkunskap och idrott. Innehållet och kraven på kunskap är anpassade till de elever som går i grundsärskola. Det finns möjlighet att läsa ämnen enligt grundskolans kursplan och bedömas och få betyg utifrån den.

I grundsärskolan är elevgrupperna oftast mindre än i grundskolan. Med en rymligare tidsplan kan undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar.

I grundsärskolan finns möjlighet att delta i träningsskola. Träningsskolan har en egen kursplan. Elever som inte bedöms nå grundsärskolans kunskapskrav, läser efter träningsskolans kursplan. Det finns också möjlighet att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskolan, är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska skrivas in i särskolan. Att gå i särskolan innebär att få ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas.

Gymnasiesärskola

På Vadsbogymnasiet i Mariestad finns det en gymnasiesärskola. Här erbjuds olika nationella, yrkesförberedande program. Läs mer om dessa på Vadsbogymnasiets hemsida. Länk finner du här på sidan. Där hittar du även en länk till gymnasiesärskola.se där hu hittar information om fler skolor och program.