Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Du får påbörja din byggnation när bygglovet är beviljat och du har fått ett startbesked.
Tveka inte att kontakta oss om du är osäker eller inte hittar det du söker.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för bland annat:

 • Nybyggnation för t.ex. industribyggnader, affärsbyggnader, en- och tvåbostadshus, fritidshus eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • Nybyggnation av komplementbyggnader som t.ex. garage inom detaljplan. (Komplementbyggnader utanför detaljplan kan kräva bygglov - Kontakta oss så hjälper vi dig med vad som gäller för din komplementbyggnad)
 • Tillbyggnad av en-och tvåbostadshus, fritidshus, uterum eller en inglasad altan
 • Renovering som innebär ändring av hela eller betydande del av byggnaden
 • Ändrad användning som t.ex. bostad till kontor/affär
 • Ändra utseende på en byggnad som byte av fönster och dörrar, måla om fasaden eller annan fasadändring, (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär)
 • Inreda ytterligare en bostad

Andra anläggningar än byggnader som kräver bygglov

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • Upplag och materialgårdar
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan, placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Gärna en beskrivning av vad som ska göras
 • Uppgift om kontrollansvarig (vid större projekt)

Så mycket kostar ett bygglov

På sidan kostnadsexempel bygglov hittar du exempel på vad ett bygglov eller en anmälan kan kosta. Du kan också kontakta bygglovshandläggare om du har frågor om kostnaden för ditt byggprojekt.

Sök bygglov

Du kan söka bygglov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Blanketter hittar du under Relaterad information här på sidan.