Nyligen antagna detaljplaner

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen anger vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. På den här sidan hittar du information om planer som nyligen har vunnit laga kraft i kommunen.

 

Ändring av förslag till byggnadsplan för fritidshusområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 1:1, 2:1, Gullspångs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2023, Kf 116, att anta ändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 31 maj. Detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2023.

Ändring av stadsplan för del av Hova Samhälle, Mofallet 1:5 m.fl., Gullspångs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2023, Kf 95, att anta ändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 27 april. Detaljplanen vann laga kraft den 19 maj 2023.

Upphävande av del av detaljplan för Fagersand 1:2 m.fl., Gullspångs kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022, Kf § 73, att anta upphävandet, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 1 juni 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2022.

Detaljplan för Gallernäset 1:19, Otterbäcken, Gullspångs kommun

Planen syftar till att möjliggöra för nya strandnära bostäder och utveckling av Barfotens camping. Inom det planerade bostadsområdet finns förutsättningar för cirka 30 villatomter och cirka 10 tomter för sammanbygd bebyggelse som till exempel radhus.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, Kf § 151, att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 26 november 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 18 december 2020.

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Tidigare gällande detaljplan antogs 2012 och ändringens syfte var att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten - i första hand avsågs förskoleverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2016, Kf § 132, att anta detaljplaneändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 9 september 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2016.

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Syftet med planen var att möjliggöra utbyggnad av industriområdet längs med väg 200 i västra Hova.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, Kf § 71, att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 6 maj 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2016. 

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Syftet med planen var att kunna erbjuda attraktiv industrimark intill E20 i Hova.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, Kf § 227, att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2016.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Ändring av byggnadsplan för fritidshusområde Sjötorp

Plankarta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Lagakraftbevis Pdf, 101.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring Pdf, 101.3 kB, öppnas i nytt fönster. av stadsplan Mofallet 1:5 m.fl.

Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Lagakraftbevis Pdf, 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande för del av Fagersand 1:2 m.fl.

Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Lagakraftbevis Pdf, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Gallernäset 1:19

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskirvning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Lagakraftbevis Pdf, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för kv. Magistern m.fl.

Plankarta Pdf, 895.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 461.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lagakraftbevis Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Detaljplanen vann laga kraft 2016-09-30
Laga kraft Pdf, 232.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 267.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 110.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 222.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-27
Laga kraft Pdf, 235.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 584.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 447.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 234.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning för Björnmossen 3:42 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1003.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig geoteknisk utredning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Detaljplanen vann laga kraft 2016-02-03
Laga kraft Pdf, 229.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 682.6 kB, öppnas i nytt fönster. 
Planbeskrivning Pdf, 419.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsredogörelse Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning för Björnmossen 3:38 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor gällande miljökonsekvensbeskrivning

Naturvärdesinventering Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Inventering förorenad mark Pdf, 344.1 kB, öppnas i nytt fönster.