Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Södra Otterbäcken

Kommunfullmäktige beslutade den 3 juni 2019 att planförslaget för Södra Otterbäcken (Gallernäset 1:19) ska bli föremål för ett nytt granskningssamråd. Detta efter kommunfullmäktiges beslut att inte specificera del av naturmarken inom föreslaget planområde som skog.

Planförslaget var på samråd mellan den 1 januari 2018 till och med den 25 februari 2018 och granskades mellan den 21 november 2018 till och med den 14 december 2018.

Planförslaget är nu omarbetat efter kommunfullmäktiges beslut och hålls tillgängligt för granskning av allmänheten och berörda myndigheter.

Granskningstiden pågår mellan 15 juli 2019 till och med den 23 september 2019.

Synpunkter på förslaget ska ske skriftligen och skickas till info@gullspang.se eller via brev till:

Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen
Box 80
548 22 Hova

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan har upprättats på fastigheten Gallernäset 1:19, Söder om Barfotens camping. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder samt utveckling av befintlig campingplats. I kommunen råder i dagsläget bostadsbrist varför detaljplanen är viktig. Campingplatsens område är till stor del oplanerad och planerad mark möjliggör ytterligare utveckling för befintlig verksamhet

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är svartmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Antagande

Kontakt

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Kommunledningskontoret, Torggatan 19, Hova. Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Relaterad information

Kontakt

Björn Jonsson
Samhällsutvecklare med mark, exploatering och näringslivsansvar
Telefon: 0506-363 36
E-post: Björn Jonsson

Dokument

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
NaturvärdesinventeringPDF
Bilaga geoteknikPDF
BehovsbedömningPDF
GranskningsutlåtandePDF
UnderrättelsePDF

Karta