Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Askevik Moviken

Kommunen har en skyldighet att upprätta VA-försörjning till en större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt Mariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 13 fastigheter i Askevik ingå i ett verksamhetsområde för vatten-och spillvattenavlopp i Gullspångs kommun.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen är det geografiska område inom vilket kommunen har ansvaret för att ordna med VA-tjänster. Kommunens skyldigheter att upprätta verksamhetsområde styrs av sjätte paragrafen i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

"6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning."

Tider och arbetsplanering

Anläggandet av kommunala dricks- och spillvattenledningar kommer att ske mellan 2019-2020. Kommunen beräknar med att driftsätta de berörda fastigheterna under våren 2021.

Teknisk lösning

Det kommer anläggas överföringsledningar för dricks- och spillvatten från Sjötorp till Moviken och mellan Moviken och Askevik.

Aktuellt


  • Anläggning av allmänna VA-ledningar och samråd
    Nu har grävning och anläggning av VA-ledningar påbörjats vid Askevik i Gullspångs kommun.
    Läs mer

  • Anläggning av VA-ledningar mellan Sjötorp och Moviken
    Överföringsledningen började att anläggas i slutet av maj och sträckan mellan Sjötorp och Moviken planeras att vara färdig i november.
    Läs mer

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden