Tobak och E-cigaretter

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om försäljningstillstånd hos kommunen. Det innebär att kommunen ansvarar för hanteringen och tar beslut kring tillstånd innan försäljningen påbörjas.

För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det med en anmälan till kommunen. Örtprodukter och njutningsmedel som till användningssättet kan jämföras med rökning men som inte innehåller tobak får säljas utan tillstånd eller anmälan.

Ny tobakslag gäller från och med 1 juli 2019

Den nya lagen om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Den nya lagen innebär även att det krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Du hittar mer information om den nya tobakslagen via länken under Relaterad information.

Utökat rökförbud

Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer. Entréer, lekplatser och inhägnade idrottsplatser utomhus är några exempel på sådana miljöer. Numera är det även rökförbud på caféer och uteserveringar.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten till Tillståndsenheten i Samverkan i Lidköpings kommun. (TiS) och prövas i enlighet med Tobakslagens regler.

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 oktober 2019. Om du inte har sålt tobak tidigare så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas. Den som tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen måste ansöka om detta på nytt, senast den 31 oktober 2019.

Har ingen ansökan inkommit till kommunen senast den 31 oktober 2019 eller om ansökan avslås är försäljning av tobaksvaror inte tillåten, se ansökan samt information under Relaterad information på sidan. Följande gäller för ansökan:

  • Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett egenkontrollprogram (EKP) bifogas.
  • Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
  • Kommunen tar ut en ansökningsavgift som betalas in i samband med ansökan.

Ansökan behandlas först när avgiften för ansökan betalats in. Betalningen betalas in Bankgiro: 5769-3665. Märk inbetalningen med ”Tobak”. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet samtidigt som det utförs en koll i belastningsregistret om eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kostnader för tillstånd från och med 1 juli 2019

  • Ansökan om försäljningstillstånd 7200 kronor
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5600 kronor
  • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4400 kronor
  • Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2000 kronor
  • Tillsynsavgift/år för tobak 6000 kronor

Egenkontroll av verksamheten

Du som ansökt om tillstånd behöver även ha ett lämpligt program för egenkontroll. En sådan egenkontroll är ett villkor för att kunna ansöka om ett tillstånd. Syftet med ett sådant program är att skapa goda rutiner kring försäljningen och därmed förenkla hanteringen av reglerna i verksamheten. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen godkände också WHO:s protokoll för att minska risken för olaglig handel med tobaksvaror.

Riksdagen ansåg däremot inte att lagstiftningen kring marknadsföring av tobak behövde skärpas så att bara tobaksförpackningar skulle få uppvisas, vilket regeringen föreslagit. Inte heller självbetjäningsförbudet av tobaksvaror ville riksdagen ställa sig bakom.

Sidan senast uppdaterad: