Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden. Det sker även i syfte för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder. Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är medlemmar av Vänerns Vattenvårdsförbund, Norra Vätterns tillrinningsområdes recipientkontroll, Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund. Dessa utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka sköter mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar sker också i egen regi. Bland annat görs recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.