Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor. Det betyder också att hälsan är jämlik mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som skapar god hälsa är:

  • ett nätverk av familj och vänner
  • goda utbildningsmöjligheter
  • en meningsfull sysselsättning
  • en rik fritid, en känsla av delaktighet i samhället
  • inflytande över sin livssituation

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet ska utgå från befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun har en folkhälsostrateg samt ett folkhälsoråd.

Folkhälsorådet beslutar om insatser som ska främja hälsa och förebygga ohälsa. Folkhälsorådets arbete riktas till hela befolkningen men barn och ungdomar är särskilt prioriterade.
Folkhälsostrategen planerarar, genomför och utvärderar det arbete folkhälsorådet beslutar om.

Sidan senast uppdaterad: