Arbete för att få budget i balans

När vi nu summerat 2018 och sammanställt årsbokslutet så ser vi att verksamheterna gör ett underskott på 21 miljoner kronor. Detta beror bland annat på minskade statliga bidrag, ökat vårdbehov hos äldre, fler elever i gymnasieskolan än beräknat samt kostnader för ökat elevstöd. Målet är att få en budget i balans 2019 och framåt.

Det är inte hållbart för en kommun att göra underskott därför måste vi se till att arbeta bort underskottet. En fördjupad analys till det stora underskottet kommer att genomföras och förslag till åtgärder för att få en budget i balans kommer att tas fram. I arbetet med att få en budget i balans kommer kommunen att bli tvungen att prioritera utsatta grupper så att tryggheten kan bibehållas.

Bokslut 2018

Kommunens bokslut 2018 visar på ett underskott med fyra miljoner kronor. Att underskottet inte blev 21 miljoner beror på att fonderade medel har används för att minska underskottet. Av dessa fonderade medel finns nu bara två miljoner kvar vilket gör att vi inte kommer ha samma möjlighet att jämna ut eventuellt kommande underskott.

-Vi kommer nu från politiken att ge olika uppdrag för att få fram vad underskottet beror på, finns det exempelvis engångskostnader för 2018 som inte kommer 2019, säger Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande.
-Ett annat uppdrag kommer att bli att undersöka om vi kan spara in på olika områden för att komma i balans. Enligt kommunallagen så har en kommun tre år på sig att återställa ett underskott, och nu får vi jobba med att återställa fyra miljoner samt att hålla budget i balans för 2019 säger Carina Gullberg.

Sidan senast uppdaterad: