Brottsförebyggande arbete

Kommunen bedriver ett brottsförebyggande arbete på bred front och där flera verksamheter är inblandade. Arbetet syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är de enskilda.

Samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Här kan till exempel skolor, polisen, föreningar, bostadsföretag, organisationer, media, försäkringsbolag, näringslivet och inte minst föräldrar delta.

Samverkan med Polisen

Gullspångs kommun har tillsammans med Mariestad och Töreboda ett Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets uppdrag är att ange riktlinjer för kommunernas arbete samt att bibehålla och utveckla samverkan med Polismyndigheten.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkans- överenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom dialoger med medborgare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik, anmälda brott samt framtagna överenskommelse mellan polis och kommunen.

Problembild

Narkotika
Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för mänskligt lidande, vård och behandlingar är stora. Ungdomars attityder till droger har förändrats och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Psykisk ohälsa
Antalet ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet är ett problem i samhället. Det kan handla om att man saknar sysselsättning, hamnat i socialt utanförskap eller inte orkar med vardagen utan överväger självmord som en utväg på sina problem.

Trafiken
I trafiken kommer polisen att öka sin närvaro för att förebygga och upptäcka påverkade förare. En ökad närvaro ökar även möjligheten att upptäcka annan brottslighet.

Vårt löfte till dig
Under 2021 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på att försöka hitta och hjälpa ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotika missbruk samt att hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa. Polisen kommer att öka trafikövervakningen för att upptäcka påverkade förare.

Med bakgrund i detta lovar vi att:

  • Samarbetet inom skola, socialtjänst, polis, och fritid ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska delta vid skolans elevhälsomöten under 2021.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.