Seveso-anläggning i Gullspångs kommun

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Det innebär att verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av särskilda regler. I Gullspång gäller detta för Vänerhamn AB. Mer information om Sevesodirektivet finns på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemsida.

Vänerhamn AB, Gullspång

Verksamhetsutövare
Vänerhamn AB, 556483-5071

Adress
Ankarvägen 1, 547 72 Otterbäcken

Sevesoanläggning
Vänerhamn i Otterbäcken omfattas av den högre nivån på grund av hantering av blykoncentrat (blyslig).

Verksamhetsbeskrivning
Hamnen i Otterbäcken utgörs av lagerytor, hamnmagsin samt hamn. Det finns tre hamndelar i där lastning och lossning av båtgods bedrivs, dessa är Malmkajen, Sligkajen och Galejholmskajen. Blyslig lastas med kran vid Sligkajen.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Blyslig är ett miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne som främst är farligt för vattenlevande organismer. Påverkan på människan sker främst via långtidsexponering och akut förgiftning är väldigt sällsynt.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten Länk till annan webbplats.

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas inom verksamheten
En risk som skulle kunna få en större spridning av blyslig till närliggande ytvatten är släckvatten från brandsläckning av lagerbyggnad och/eller transportband eller lastmaskiner i verksamheten. Större mängder släckvatten kommer att överbelasta det interna dagvattensystemet där allt dagvatten samlas upp i containrar. Dessa töms frekvent och har en kapacitet på 35 m3. Men vid en redan hög fyllnadsgrad kan detta innebära en risk för överfyllnad vilket kan leda till läckage av förorenat släckvatten till närliggande recipient. Vilket i sin tur förorenar ytvattnet och kan ha en akut toxisk effekt på vattenlevande organismer.

Pumpsystemet för dagvattnet tillika släckvatten är inte dimensionerat för en större mängd vatten. Detta kan också leda till spridning av släckvatten. Betongkanten vid kajen begränsar spridningen av släckvattnet och fungera som ett naturligt magasin för släckvatten.

Inga akuta händelser som direkt påverkar människan har identifierats.

Verksamhetens skyldighet att vidta åtgärder inom verksamhetens område samt larma räddningtjänsten
Verksamheten kommer vidta lämpliga åtgärder vi en allvarlig kemikalieolycka.

Information ur den externa planen för räddningsinsatser
Information publiceras när den externa planen för räddningsinsatser är framtagen.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Vänerhamn AB på tel. 054-14 48 60 eller e-post: vhab@vanerhamn.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Telefon: 0500-42 40 00
Besöks- och postadress: Majorsgatan 1, 541 40 Skövde

Länkar

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.