Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arrangörsstöd

Syfte med arrangörsstöd

Arrangörsstödet är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas av föreningar, dock ej politiska partier och politiska lobbyorganisationer. Syftet med arrangörsstödet är att underlätta för aktörer som anordnar offentliga arrangemang som är relevanta för våra medborgare och besökare. Ett rikt kulturliv är centralt för en levande landsbygd. Gullspångs kommun vill uppmuntra och stötta kulturen i olika former och arrangörsstödet är ett sätt.

 • Stödet kan användas för offentliga arrangemang, t ex musikevenemang, hemvändardagar, föredrag, idrottsevenemang m.m.
 • Stödet ska användas för marknadsföringsinsatser och kan utöver det användas för lokalkostnader, hyra av utrustning eller tillstånd.
 • Stöd beviljas inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer.
 • Stödet beviljas löpande under hela året men observera att ansökan måste lämnas in minst en månad innan arrangemanget.

Så här söker du arrangörsstöd

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna. Du söker arrangörsstöd genom ansökningsblankett under rubriken dokument här på sidan.

Tillfälligt ändrade riktlinjer för arrangörsstöd på grund av Corona pandemin

Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för föreningslivet i Gullspång kommun rekommenderas att de föreningar som redan fått bidrag utbetalt för evenemang som de tvingats ställa in på grund av ändrade regler kring allmänna sammankomster kan behålla den del av bidraget som kan härledas till extra kostnader som ej har gått att avboka. Exempelvis ej avbokningsbara artister eller skådespelare. Kostnaden ska styrkas med kvitto och enbart den del av bidraget som kan styrkas med kvitto får behållas.

De arrangörsstöd som redan är utbetalda men där evenemanget ställts in på grund av ändrade regler kring allmänna sammankomster kan behållas om evenemanget hålls innan året är slut, om evenemanget inte kan genomföras alls under 2020 ska bidraget återbetalas i sin helhet.

I övrigt så gäller de redan antagna riktlinjerna för arrangörsstöd.

Restriktioner mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar

Den 27 mars 2020 fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet gäller från 29 mars och gäller tills vidare.

Villkor för arrangörsstöd

 • Stödet för arrangemanget får aldrig uppgå till mer än 5 000 kronor per tillfälle.
 • Arrangörsstödet får inte överstiga beräknade kostnader.
 • Arrangemang kan få stöd även om arrangemanget går med vinst.
 • Ansökan ska göras på avsedd blankett och innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.
 • Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
 • Slutredovisning ska göras senast två månader efter att arrangemanget är genomfört, på avsedd blankett. Alla kostnader måste kunna styrkas via faktura eller kvitto. Om slutredovisning inte skickas in till kommunen kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Retroaktiva stöd beviljas inte.
 • Arrangemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst och måste genomföras inom kommunen.
 • Arrangemanget måste marknadsföras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man har stöd från Gullspångs kommun.
 • Föreningar kan söka en gång per halvår. Föreningar kan ansöka om arrangörsstöd två gånger per år och då oberoende tidsperiod.
 • Stödet utgår inte för arrangemang som kan uppfattas som odemokratiska, eller kränkande.
 • Lagar och förordningar i övrigt ska följas.
 • Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut. Inkommer fler ansökningar än vad medlen räcker till ska hänsyn endast tas till i vilken turordning ansökningarna inkom till kommunen.
 • Stödet betalas ut när ansökan är beviljad
 • Gemensamma ansökningar behandlas som en egen förenings ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10

Relaterad information

Kontakt

Maria Mellgren
Samordnare
Telefon: 0551-360 32
E-post: Maria Mellgren

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Arrangörsstöd, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Redovisning av arrangörsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster