Funktionsnedsättning

Mamma och barn på en sommaräng

Insatser LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen.

Vem omfattas av lagen?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Detta kan du få hjälp med

 • Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov  
 • Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansökan

Lagen gäller för personer som uppfyller någon av ovanstående kriterier. För att ansöka tar du kontakt med LSS-handläggaren samt fyller i ansökan LSS här på sidan under dokument.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beslutas kan den enskilde begära en individuell plan där beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde.

Förhandsbesked

Om du tänker flytta till en annan kommun kan du ansöka om ett förhandsbesked. Genom denna bestämmelse i LSS har du rätt att i förväg få besked av den nya kommunen om du har rätt till insatser där.

Detta gör man genom att kontakta LSS-avdelningen i den kommun dit man tänker flytta. LSS-handläggaren i din hemkommun kan ge dig information om hur du skall göra.

Hur överklagar jag ett beslut?

Tillsammans med det skriftliga beslutet som du får hemskickat medföljer det information om hur du överklagar ett beslut. Vi är skyldiga att hjälpa dig med överklagan.

Synpunkter på verksamheten

Om du har klagomål eller synpunkter på på verksamheten kan du läsa mera om detta under Synpunkter och klagomål.

Värdighetsgaranti för LSS i Gullspångs kommun (servicedeklaration)

Värdighetsgarantin bygger på den nya bestämmelse som tillfördes Socialtjänstlagen om den nationella värdegrunden den första januari 2011. Gullspångs kommun vill ge den bästa vård och omsorg som är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Vi arbetar utifrån de fyra G: na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje och Garantier. Hela värdighetsgarantin kan läsas under dokument här på sidan. 

Information om Handikapporganisationer

Under länkar här på sidan finner du en länk till HVG där du kan läsa om olika handikapporganisationer.