VA-arbete Västergatan, Gullspång

Arbetet påbörjas i vecka 22 och beräknas pågå beroende på förutsättningar till och med vecka 27. Delar av gatan kommer att stängas för genomfart och trafikomledning kommer att ske. Boende utmed sträckan kommer att ha tillgång till sina infarter men periodvis kommer dessa att behöva stängas. Detta meddelas i god tid innan.

VA-ledningar utmed del av Västergatan är gamla och börjar bli dåliga. För att åtgärda detta kommer punktinsatser att göras. Ledningssträckor kommer att renoveras genom att befintliga ledningar infordras med nya ledningar, brunnar samt ventiler byts. Servisledningar – delen som tillhör Gullspångs kommun - kommer att bytas.

Kontakt

ProjektledareAnna-Carin Eriksson0501-75 61 24anna-carin.eriksson@mariestad.se