Elevhälsa

En samlad barn- och elevhälsa skapar förutsättningar för ett arbetssätt baserade på samverkan mellan den.

 • medicinska
 • psykologiska
 • psykosociala
 • specialpedagogiska insatsen
  enligt skollagens intention.

Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. Respektive skolenhets rektor ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen i förskolan och skolans läroplaner.

Skolenheterna har tillgång till ett elevhälsoteam där:

 • skolsköterska
 • skolkurator
 • specialpedagog
  ingår tillsammans med rektor.

I elevhälsoteamet finns det tillgång till:

 • studie- och yrkesvägledare
 • skolpsykolog
 • skolläkare
  som stödjer skolornas elevhälsoteam.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag är främst att vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklings-process. Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande.
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Barn- och elevhälsans arbete är också åtgärdande genom att bidra med sin kompetens i kartläggningar/utredningar och åtgärdsplaner för elever i behov av stöd, och genom att handleda och stötta den pedagogiska personalen i det direkta arbetet med eleverna samt individuella elevsamtal.
Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektorer och personal i förskola och skola samt i samverkan med vårdnadshavare, kommunens andra verksamheter och externa samarbetspartnare.

Du kan hitta mer information om vilket stöd du kan få under relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

Catharina Tina Johanson
MLA/Skolsköterska
Telefon: 0551-360 52
E-post: Catharina Johansson

Rickard Stenström
Kurator
Telefon: 0551-361 46
E-post: Rickard Stenström

Maja Fröjd
Kurator
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Jakob Jensen
Skolpsykolog
Telefon: 0551-361 62
E-post: Jakob Jensen

Livia Dagobert
Studie och yrkesvägledare
Telefon: 0551-360 37
E-post: syv@gullspang.se

Öppen förskola
Carina Andersson
Familjepedagog
Telefon: 0551-362 16
E-post:: Carina Andersson

Specialpedagoger
Eva Nilsson
Specialpedagog
Telefon: 0551-362 56
E-post: Eva Nilsson

Anna Holmberg Nilsson
Specialpedagog
Telefon: 0551-36149
E-post: Anna Holmberg Nilsson

Maud Bengtsson
Specialpedagog
Telefon: 0506-36144
E-post: Maud Bengtsson

Catharina Tina Johanson
Barn och elevhälsochef
Telefon: 0551-360 52
E-post: Catharina Johansson

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Barn och elevhälsoplan Pdf, 277.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolkurator Pdf, 102.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolpsykolog Pdf, 512.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer vid suicidförsök Pdf, 58.8 kB.
Riktlinjer vid dödsfall till följd av suicid, olycka, sjukdom eller annat Pdf, 77.2 kB.
Riktlinjer för klassrumssamtal vid suicidförsök eller dödsfall Pdf, 42.9 kB.
Riktlinjer för samtal vid misstanke om, eller uttryckta suicidtankar Pdf, 182 kB.

Länkar

Hjälp till barn och unga
Ungdomsmottagningen

Matlagningstips Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.