Barn- och elevhälsa

En samlad barn- och elevhälsa skapar förutsättningar för ett arbetssätt baserade på samverkan mellan den.

 • medicinska
 • psykologiska
 • psykosociala
 • specialpedagogiska insatsen
  enligt skollagens intention.

Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. Respektive skolenhets rektor ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen i förskolan och skolans läroplaner.

Skolenheterna har tillgång till ett elevhälsoteam där:

 • skolsköterska
 • skolkurator
 • specialpedagog ingår tillsammans med rektor.

I elevhälsoteamet finns det tillgång till:

 • studie- och yrkesvägledare
 • skolpsykolog
 • skolläkare som stödjer skolornas elevhälsoteam.

Barn- och elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag är främst att vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling används av Skolverket för att beteckna att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklings-process. Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande.
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Barn- och elevhälsans arbete är också åtgärdande genom att bidra med sin kompetens i kartläggningar/utredningar och åtgärdsplaner för elever i behov av stöd, och genom att handleda och stötta den pedagogiska personalen i det direkta arbetet med eleverna samt individuella elevsamtal.
Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektorer och personal i förskola och skola samt i samverkan med vårdnadshavare, kommunens andra verksamheter och externa samarbetspartnare.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Maja Fröjd
Barn och elevhälsochef
Telefon: 0551-361 48
E-post: Maja Fröjd

Ingrid Gustafsson
Skolsköterska
Telefon: 0551-360 51
E-post: Ingrid Gustafsson

Lisa Andersson
Kurator
Telefon: 0551-361 46
E-post: Lisa Andersson

Anneli Ebersson
Kurator
Telefon: 0551-361 47
E-post: anneli.ebersson@gullspang.se

Specialpedagoger
Eva Nilsson
Specialpedagog
Telefon: 0551-362 56
E-post: Eva Nilsson

Maud Bengtsson
Specialpedagog
Telefon: 0506-36144
E-post: Maud Bengtsson

Postadress
Box 100
542 21 Mariestad

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Barn och elevhälsoplan Pdf, 173.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolkurator Pdf, 102.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Skolpsykolog Pdf, 512.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Länkar

Hjälp till barn och unga
Ungdomsmottagningen

Matlagningstips Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.