Inackorderingstillägg

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som ersättning för dagliga resor (till exempel busskort). Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

För studier på friskola, folkhögskola, riksinternatskola eller utomlands hänvisas ansökan till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Riktlinjer för beviljande

  • Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.
  • Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimme/ar i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.
  • Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten. Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

  • 0–60 kilometer: 1 750 kronor.
  • 61–120 kilometer: 1 960 kronor.
  • 121–250 kilometer: 2 220 kronor.
  • 251–700 kilometer: 2 570 kronor.
  • >701 kilometer: 2 950 kronor.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan. Värt att notera är dock att inackorderingstillägget utbetalas högst 1 månad retroaktivt från det att ansökan lämnats in.

Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt