Läroplan och utvecklingsplaner

Information om förskolan och grundskolans läroplan, pedagogisk utvecklingsplan och individuella utvecklingsplaner.

Läroplan

Grundskolan har en läroplan som anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

Pedagogisk utvecklingsplan

De övergripande målen för förskolans och skolans arbete finns i de nationella styrdokumenten som skollag och läroplaner. Huvudmannen ansvarar för att alla arbetar efter styrdokumentens intentioner och att alla elever når målen.
Den pedagogiska utvecklingsplanen uttrycker verksamhetens prioriteringar för att uppnå de nationella målen. Planen ska fungera som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten och ska även ligga till grund för budgetprocessen.

Individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen

Vi använder Unikum som kommunikationsverktyg angående IUP med skriftliga omdömen. Det är rektor som beslutar angående utformningen av IUP med skriftliga omdömen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin har eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan.

Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Uppföljning sker vid nästa utvecklingssamtal.

Omdömen

Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor. I kommentarerna framgår hur omdömen bör skrivas när undervisningen sker ämnesövergripande. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Publicerad: 13 mars 2024 Uppdaterad: 13 mars 2024