Vattenskyddsområden

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda. Inom vattenskyddsområden gäller ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter, som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Vad gäller inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Därtill finns det föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller allmänt inom vattenskyddsområden. Vänligen kontakta VA-avdelningen om du har frågor om detta.

Utöver regler för vissa typer av verksamheter och markanvändning gäller att man måste vara särskilt försiktig med allt som kan förorena vattentäkten.

Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är särskilt viktiga för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Om du sprider växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård, se till att göra det på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen undviks.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på till exempel en gör-det-själv-hall, där vattnet omhändertas och renas.
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att samla upp olja och andra kemikalier och skydda marken från spill.
  • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, gödsel, träskyddsbehandlat virke med mera bör endast ske i mindre mängder, på hårdgjord yta samt under tak.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.

Vattenskyddsområden i Gullspångs kommun

Vattenskyddsområdet ligger öster om Hova samhälle. Fotbollsplanerna och del av väderkvarnsvägen ligger längst i norr. Området sträcker sig sedan söderut utmed väg 200 till avfarten mot Grimstorp. Området är cirka 500 meter brett i öst-västlig riktning och cirka 2,6 kilometer långt i nord-sydlig riktning.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning. Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

Miljö- och byggnadsförvaltningen0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Information om att göra anmälan och söka tillstånd enligt skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

För att det ska vara så enkelt som möjligt att göra anmälan och söka tillstånd för verksamheter, anläggningar och åtgärder inom ett vattenskyddsområde har digitala blanketter tagits fram. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och skickas in med posten, eller så fyller du i och skickar in dem digitalt.

Anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispens prövas av tillsynsmyndigheten, det vill säga den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Att göra anmälan

Den som tänker bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av anmälningsplikt enligt skyddsföreskrifterna måste inkomma med en komplett anmälan till tillsynsmyndigheten senast sex veckor före det att verksamheten/åtgärden påbörjas. Vid anmälan kan sökande bli förelagd att följa vissa försiktighetsmått.

Att söka tillstånd

Den som tänker bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av tillståndsplikt enligt skyddsföreskrifterna måste söka och erhålla tillstånd innan verksamheten/åtgärden får påbörjas. Ett tillstånd kan förknippas med särskilda villkor som verksamhetsutövaren eller den som vidtar åtgärden måste följa för att tillståndet ska vara giltigt.

Att söka dispens från förbud

Det är möjligt att ansöka om dispens från de förbud som anges i skyddsföreskrifterna. Dispens beviljas i undantagsfall och bara om det finns särskilda skäl. En dispens kan förknippas med särskilda villkor som måste följas för att
dispensen ska vara giltig.

Avgifter

Prövning av tillstånds- och anmälningsärenden enligt skyddsföreskrifterna omfattas av handläggningsavgifter enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. För vissa områden har kommunen dock beslutat om en
ersättningspolicy. Om detta finns hittar du den under respektive skyddsområde.

Kontakt

Anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispens skickas till miljö- och byggnadsnämnden
Postadress: Mariestads kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad

Miljö- och byggnadsförvaltningen0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 23 februari 2024

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen0501-75 60 05mbn@mariestad.se