Kontaktperson vid psykisk ohälsa

Om du har psykiskt funktionshinder, psykisk sjukdom eller missbruk och psykisk sjukdom kan en kontaktperson vara ett stöd för dig.

En kontaktperson kan:

  • Vara en medmänniska att samtala med.
  • Vara till hjälp för att komma i kontakt med andra människor.
  • Vara till hjälp för att delta i olika aktiviteter.
  • Ge råd i vardagliga situationer.

Så här gör du för att ansöka om en kontaktperson

Om du har behov av en kontaktperson på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialkontor. Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03

Om kontaktperson är en insats som du har rätt till, får den personen ett avlönat uppdrag.

Vill du bli kontaktperson?

Om du är intresserad av ha uppdrag som kontaktperson, se broschyren på denna sida för mer information.

  • Att man träffar ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. Viktiga uppgifter för kontaktpersonen blir att skapa nytt förtroende, nya förhållningssätt och visa på nya aktiviteter.
  • Att man träffar ungdomar och vuxna som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid. Vad man gör beror på vad man gemensamt kommer fram till, vad man har för intressen och önskemål. Det kan vara att promenera, gå på bio, fotboll, dans eller att fika på stan eller hemma.
  • Omfattningen är oftast ett par gånger i månaden, men kan variera beroende på hur behovet ser ut.

  • Att man som familj tar emot barn i sitt hem en eller två helger i månaden. Barnen behöver av olika skäl komma till en annan familj.
  • Att man som familj tar emot barn och ungdomar vars föräldrar behöver avlastning och att barnet ges möjlighet till social stimulans. Omfattningen är då oftast en helg i månaden.

Allmänt kan man säga att uppdragstagarna bör tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra. Vara intresserade av hur andra har det. Ha en trygg och stabil livssituation i övrigt. Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Innan du får uppdraget görs en utredning. Socialtjänsten begär utdrag ur polis- och socialregistret och socialsekreteraren gör en personlig intervju.

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och pröva att kontakten känns bra. Om så är fallet skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets längd och hur mycket tid du bör räkna med att anslå. Avtalet kan förlängas eller på annat sätt förändras om någon av parterna vill det.

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj innebär inte att du blir anställd utan får ett uppdrag från socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnads del per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnaden är skattefri och ska täcka dina omkostnader i samband med uppdraget.

Du får handledning och stöd av de socialsekreterare som tillsatt dig. Uppdragen enligt SoL omprövas varje halvår, då träffas alla berörda. Uppdragen enligt LSS omprövas varje år.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Socialkontoret GullspångTelefontid: Måndag–torsdag 08.00–17.00 Fredag 08.00–16.000551-362 03