Brottsförebyggande arbete

För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar kommunerna med det brottsförebyggande arbetet.

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun har tillsammans med Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande överenskommelse genom samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Lägesbilden är framtagen genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och lokala kartläggningar.

Vårt löfte till dig

Under 2023–2024 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta genom att arbeta förebyggande och tillsammans med berörda parter. Vi vill att invånarna i Gullspångs kommun ska känna sig trygga dygnet runt. För att nå målen samverkar vi med civilsamhället, myndigheter och andra parter.

Vi lovar att:

  • Kommun och polis kommer att implementera EST-modellen (Effektiv Samordning för Trygghet) för att skapa en gemensam lägesbild och samordna åtgärder som generar trygghet i kommunen.
  • Samarbetet inom skola, socialtjänst och polis ska fortsätta att fördjupas och utvecklas. Genom samverkan ska arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser förstärkas.
  • Kommun och polis ska arbeta aktivt med och erbjuda grann-samverkan som metod för att invånarna ska hjälpa varandra i det brottsförebyggande arbetet. Det kommer också att genom-föras trygghetsvandringar för att inventera områden ur trygg-hetssynpunkt.
  • Polisen ska genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på påverkade förare, hastighet och trafikfarligt beteende på prioriterade platser.

Samtjänstavtal

I Gullspång/Hova finns ingen polisstation men sedan februari 2011 finns ett så kallat samtjänstavtal upprättat mellan kommunen och polisen. Avtalet innebär att kommunen (Gullspång och Hova bibliotek) utför vissa uppgifter för polisens räkning.

Tjänster Gullspång/Hova bibliotek utför åt polisen:

  • Lämnar ut blanketter.
  • Tar emot blanketter.
  • Upplyser om polisens öppettider och kontaktuppgifter.
  • Tar emot mindre hittegods.
  • Lånar ut märkningsutrustning för stöldskyddsmärkning.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

KommunpolisHelén Benjaminsen010-565 73 08helen.benjaminsen@polisen.se
Brottsförebyggande samordnareBirgitta Rask0551-181 74birgitta.rask@toreboda.se