Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som hotar den inhemska biologiska mångfalden. Invasiva arter har förts in till Sverige via den globala handeln, medvetet eller omedvetet, och finns både på land och i vatten.

Invasiva arter har oftast inte några naturliga fiender som håller dem tillbaka och riskerar därför att slå ut delar av de livsmiljöer eller ekosystem som de etablerat sig i och bilda massförekomster. De är på global nivå ett av de största hoten mot biologisk mångfald, efter förlust av livsmiljöer.

Regler om invasiva arter

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur. I vårt område kan nämnas växterna Jättebalsamin, Jätteloka och Gul skunkkalla. Från 1 januari 2019 började också en svensk förordning om invasiva arter att gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndigheter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av invasiva arter. Det finns arter som inte är ett hot på EU nivå, men som gör stor skada i Sverige.

En nationell lista håller på att tas fram över arter som kommer betraktas som invasiva för Sverige och här ingår till exempel:

  • Blomsterlupin.
  • Kanadensiskt Gullris.
  • Vresros.
  • Parkslide.

Alla fastighetsägare omfattas av reglerna om invasiva arter på sin mark.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du få mer information om invasiva arter. På denna sidan kan du också få råd om hur du gör med avfallet när du själv tar bort invasiva arter för att hindra ytterligare spridning.

Kommunal mark

Kommunen äger stora fastigheter och är i den rollen ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den kommunala marken.

Rapportera

På naturvårdsverkets hemsida kan du få information om hur du rapporterar in fynd av arter. Genom att rapportera hjälper du till att kartlägga utbredningen, hålla tillbaka och bekämpa arterna.

Rapportera invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 05 april 2024

Kontakt