Ventilationskontroll

För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader ska ventilationssystemen kontrolleras regelbundet. Kontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Funktionskontroll

Funktionskontrollen utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av kommunen.

Den första kontrollen ska omfatta följande punkter:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter.
  • Systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrollanten undersöka att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan tre och sex år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation: tre år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation: sex år.
Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se