En kontaktperson är en medmänniska och kompis. En person som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.

Vad är kontaktpersonens uppgift?

Hjälpa den enskilde att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Medverka till att den enskilde kommer ut i samhället och i kontakt med andra människor. Ge råd till den enskilde i vardagssituationer.

Vem kan få en kontaktperson?

Den som tillhör LSS och har svårt att komma ut i gemenskap och på aktiviteter på egen hand.

Var ansöker man om en kontaktperson?

Du ansöker om att få en kontaktperson hos LSS-handläggaren som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS.

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett arvoderat uppdrag inom Socialtjänsten. Syftet är att stärka barn, ungdomar och vuxna så att de tar tillvara på sina resurser på ett bättre sätt och blir mer delaktiga i samhällslivet. Uppdragen styrs av två olika lagar: Socialtjänstlagen(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Att man träffar ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. Viktiga uppgifter för kontaktpersonen blir att skapa nytt förtroende, nya förhållningssätt och visa på nya aktiviteter.
  • Att man träffar ungdomar och vuxna som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid. Vad man gör beror på vad man
    gemensamt kommer fram till, vad man har för intressen och önskemål. Det kan vara att promenera, gå på bio, fotboll, dans eller att fika på stan eller hemma.
  • Omfattningen är oftast ett par gånger i månaden, men kan variera beroende på hur behovet ser ut.

  • Att man som familj tar emot barn i sitt hem en eller två helger i månaden. Barnen behöver av olika skäl komma till en annan familj.
  • Att man som familj tar emot barn och ungdomar vars föräldrar behöver avlastning och att barnet ges möjlighet till social
    stimulans. Omfattningen är då oftast en helg i månaden.

Allmänt kan man säga att uppdragstagarna bör tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra. Vara intresserade av hur andra har det. Ha en trygg och stabil livssituation i övrigt. Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Innan du får uppdraget görs en utredning. Socialtjänsten begär utdrag ur polis- och socialregistret och socialsekreteraren gör en personlig intervju.

När du blivit godkänd som uppdragstagare får du träffa den eller de som behöver ditt stöd och pröva att kontakten känns bra. Om så är fallet skrivs ett avtal som bland annat innehåller uppdragets längd och hur mycket tid du bör räkna med att anslå. Avtalet
kan förlängas eller på annat sätt förändras om någon av parterna vill det.

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj innebär inte att du blir anställd utan får ett uppdrag från socialtjänsten. För ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnads del per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnaden är skattefri och ska täcka dina omkostnader i samband med uppdraget.

Du får handledning och stöd av de socialsekreterare som tillsatt dig. Uppdragen enligt SoL omprövas varje halvår, då träffas alla berörda. Uppdragen enligt LSS omprövas varje år.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

LSS-handläggareAnn-Louise Krantz0551-361 70ann-louise.krantz@gullspang.se