Det är förbjudet att gräva ner lantbruksdjur som självdött eller avlivats. Observera att du inte heller får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen. Smittrisken är mycket stor.

Produktionsdjur

Det finns företag som hämtar döda djur. De döda djuren körs till godkända anläggningar och går slutligen till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk Lantbrukstjänst det enda företag som har riksomfattande insamling av kadaver. På företagets webbplats kan du hitta en lokal entreprenör.

Du kan även kontakta din veterinär eller Länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.

Hästar

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Hästen ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. Men den får inte ha dött av någon smittsam sjukdom. Större stall och verksamheter ska i normalfallet skicka iväg sina döda hästar till destruktion. Du måste kontakta Verksamhet miljö och bygg i samband med att du planerar att gräva ner hästen.

Så här gör du när du har en häst som du behöver avliva och vill gräva ner på din fastighet:

 • Kontakta Verksamhet miljö och bygg för att boka tid med en inspektör.
 • OBS! För besöket tas en avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid ut.
 • Inspektören kommer till dig och undersöker den plats som du har valt för att begrava hästen på. Eventuellt tittar ni på flera platser.

Här är några kriterier för en bra plats:

 • Tänk på att ta på att ta ut ett ordentligt skyddsavstånd till dricksvattenbrunnen, så väl din egen som grannens.
 • Platsen ska vara torr och normalt inte översvämmas, det vill säga vatten får inte komma upp ur gropen.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter.
 • Gropen ska vara minst 2 meter djup och ca 2–3 meter bred. Hästen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Tre höbalar ska spridas ut under hästen och tre över hästen (detta för att nedbrytningsprocessen ska ske snabbare). Hömängden är ungefär en halv rundbal).
 • För en ponny räcker det med två höbalar under respektive över.
 • Stora stenar ska tas bort när man lägger tillbaka jordmassorna över hästen/hästarna. (för att inte marken ska bli instabil), undantag vid problem med rovdjur då stora stenar kan läggas i gropen för att försvåra uppgrävning.
 • Jordmassorna läggs upp 40–50 centimeter över gropen (eftersom denna efterhand kommer att sjunka).

Mindre sällskapsdjur

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar.

Djurskyddet Skaraborg ansvarar för en begravningsplats för sällskapsdjur. Begravningsplatsen ligger vid Bångahagen, Mariestad. För med information, kontakta Djurskyddet Skaraborg.

Egen mark

Under vissa omständigheter får du gräva ner ditt döda sällskapsdjur på din egen fastighet:

 • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
 • Om du har egen vattenbrunn så ska kroppen grävas ner på ett sådant avstånd att brunnen inte förorenas.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion. Men misstänker du att djuret bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen.

Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur. Lämna det därför inte i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter.

Nära bostäder ska slaktavfallet grävas ned så djupt att det inte kan grävas upp av rovdjur. Det ska inte läggas i närheten av vattendrag. Det ska även vara ett skyddsavstånd på minst en meter till grundvattnet. Du bör inte gräva ner större mängder slaktavfall på samma plats.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om slaktavfall från jakt.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se