Så styrs kommunen

I Sverige beslutar kommunerna själva om hur mycket medborgarna ska betala i skatt och vad pengarna ska användas till. Det kallas för kommunalt självstyre. Vart fjärde år väljer invånarna i Gullspångs kommun politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur många platser i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder varje parti får. Politikernas uppgift är sedan att besluta vad som ska prioriteras och hur staden ska skötas.

Politikernas beslut styr vardagen

Politikernas uppdrag är att ge kommunens invånare den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska även förvalta kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter. Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål. Det är politikernas beslut som styr vår vardag och får samhällets hjul att snurra.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, vilka väljs på fyra år i sammanband med kommunvalet. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Du är välkommen att vara åhörare på kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har efter kommunfullmäktige den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och yttrar sig också i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har det generella ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp.

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar Gullspångs kommun och har ansvar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen har också i uppgift att se till att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och utför de uppgifter som lagen kräver.

Kommunstyrelsens politiker väljs av kommunfullmäktige och består i Gullspångs kommun av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförandeModeraternaBjörn Thodenius0551-362 80bjorn.thodenius@gullspang.se

Nämnder och utskott

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnderna beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd ska fatta beslut i en viss typ av frågor.

I Gullspångs kommun finns 10 olika nämnder och utskott.

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson direkt underställd kommunstyrelsen. Kommundirektören har sitt uppdrag från och har anställts av kommunstyrelsen och har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut.

Gullspångs kommuns kommundirektör heter Mats Öman.

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se

Politiska styret i Gullspångs kommun

Det politiska parti (eller partier om de samverkar) som fått flest röster i de allmänna val som hålls vart fjärde år blir det parti som får flest platser i kommunfullmäktige. I regel får även det största partiet ordförandeskapet i Kommunstyrelsen.

Valteknisk samverkan

Efter valet 2022 styrs Gullspångs kommun av en valteknisk samverkan bestående av:

  • Moderaterna (10 fullmäktigeledamöter).
  • Kristdemokraterna (1 fullmäktigeledamöter).
  • Feministiskt initiativ (1 fullmäktigeledamöter).
  • Vänsterpartiet (1 fullmäktigeledamöter).

Övriga partier är:

  • Socialdemokraterna (10 fullmäktigeledamöter).
  • Liberalerna (1 fullmäktigeledamot).
  • Sverigedemokraterna (5 fullmäktige ledamöter).
  • Centern (2 fullmäktigeledamot).

Totalt har Kommunfullmäktige 31 ledamöter.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

KommunsekreterareFanny Persson0551-362 77fanny.persson@gullspang.se