Om Gullspångslaxen

Insjölevande stammar av lax förekommer idag endast på några få ställen i Europa och Nordamerika. Flera av de insjölevande laxstammarna har påverkats av vattenkraftsutbyggnad och finns idag kvar endast genom odling.

Bakgrund om Gullspångslaxen

De kvarvarande stammarna i Vänern, Klarälvslaxen och Gullspångslaxen uppstod för cirka 8000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från havet. Genom Gullspångs samhälle rinner Gullspångsälven som förbinder de båda sjöarna Skagern och Vänern med varandra. Under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm i Gullspång för att utvinna vattenkraft ur den stora Gullspångsforsen. Därmed blockerades Gullspångslaxens naturliga väg till lekplatsen i sjön Skagern och delar av älvfåran torrlades.Genom utbyggnaden av vattenkraften i Gullspångsälven har laxens och öringens lekmöjligheter begränsats, men aldrig utplånats helt. Idag utgör det vilda beståndet mindre än 1 procent av Vänerns laxar.

Gullspångslaxen är den mest skyddsvärda och också den mest sårbara av stammarna. Den går inte säkert att skilja från Klarälvslaxen genom utseendet, men kännetecknas bland annat av att den växer snabbt och kan bli storvuxen. Också Gullspångsöringen har ett stort bevarandevärde, inte minst från fiskevårdssynpunkt.

Åtgärder för att bevara bestånden

Flera åtgärder har gjorts för att bevara Gullspångslaxen och Gullspångsöringen, men det bedöms fortfarande behövas åtgärder för att bevara Gullspångslax och Gullspångöring då bestånden fortfarande är mycket svaga. En förvaltningsgrupp finns bildad som samarbetar om skötsel och förvaltning av naturreservatet.

Spridd över hela världen

Genom sina egenskaper har Gullspångslax och Gullspångsöring blivit populära bland sportfiskare inte bara i Sverige utan också i andra delar av Europa samt i Nordamerika. Gullspångslaxen finns sedan 70-talet bland annat i de stora sjöarna i USA där lax på över 19 kilo fångats.

Laxtrappan

För att bevara laxstammen har en laxtrappa anlagts i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen. Laxtrappan har byggts genom att Gullspångsforsens botten sprängts ut stegvis och att små bassänger skapats genom gjutna "trappsteg". Hela minimivattenföringen släpps fram genom fiskvägen, vilket underlättar för lax och öring att hitta upp. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Gullspångsforsen innebär detta att nya lek- och uppväxtområden skapas i en tidigare torrlagd del av älven. Laxen och öringen skall nu åter kunna vandra upp hit för att leka.

Gör gärna ett besök vid laxtrappan och promenera sedan upp till lekplatsen cirka 200 meter uppströms. Under laxens lektid i oktober och en bit in i november vandrar laxen från Vänern upp i Gullspångsälven för att leka. Under denna tid kan man få syn på fiskarna i vattnet.

Publicerad: 24 januari 2024 Uppdaterad: 05 april 2024

Kontakt

MiljöutredareHåkan Magnusson0501-75 60 36mbn@mariestad.se
NaturvårdsförvaltareAndreas Furustam010-224 00 00