För att skydda mark och vatten mot föroreningar finns regler om förvaring och kontroll av öppna cisterner med olja, diesel samt annan brandfarlig vätska. Det krävs oftast anmälan vid installation eller flytt av sådan cistern. Det finns även krav på återkommande kontroller av cisterner. Vissa reparationer behöver dokumenteras och cisterner som tas ur bruk ska anmälas till kommunen.

Anmälan krävs vid installation eller flytt

Det finns krav på att du ska anmäla nyinstallation eller flytt av befintlig cistern. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas i god tid (normalt minst sex veckor) innan installationen.

Anmälan gäller vid förvaring av:

  • Diesel, eldningsolja och spillolja mindre än 1 kubikmeter i mark (även cisterner ovan mark med rörledningar i mark eller ingjutna i golv betraktas som markförlagda).
  • Diesel, eldningsolja och spillolja 1–10 kubikmeter ovan mark.
  • All förvaring av brandfarlig vätska över 250 liter inom skyddsområde för vattentäkt.

Återkommande kontroll

Cisternerna ska kontrolleras regelbundet av ett av Swedac-ackrediterat företag. Du kan se vilka företag detta är på Swedacs hemsida. Se länk under Relaterad information. Kontrollintervallet varierar mellan tre till tolv år.

Återkommande kontroll gäller för:

  • Cistern i mark, större än en kubikmeter. Gäller även cisterner ovan mark, en till tio kubikmeter med rörledningar i mark eller ingjutna i golv.
  • Cistern utomhus ovan mark, en till tio kubikmeter.
  • Cistern placerad inomhus, en till tio kubikmeter (cistern inomhus med rörledningar ingjutna i golv eller i mark betraktas som en markförlagd cistern.
  • Cistern inom skyddsområde för vattentäkt, en till tio kubikmeter

Kontrollrapporten behöver inte skickas till kommunen. Du ska däremot kunna visa upp den vid behov.

Installationskontroll

Innan cisterner och rörledningar tas i bruk ska en installationskontroll utföras av ett av Swedac-ackrediterat företag

Revisionskontroll

Revisionskontroll ska genomföras av ett ackrediterat företag när en anordning genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller flyttats.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen ska förseglas så att cisternen inte kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till kommunen. Använd vår e-tjänst och läs mer om aktuell taxa i vår självserviceportal. För cisterner som installeras eller tas ur drift tas avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se