Lagar och styrande dokument

Det politiska arbetet i kommunen bygger dels på lagar som är beslutade av Riksdagen, dels på styrande dokument som beslutats av den egna kommunens beslutsorgan. Här ges exempel på lagar som är grundläggande för det politiska arbetet.

Lagar

Kommunallagen (2017:725)

Kommunallagen (2017:725) gäller i alla Sveriges kommuner. Kommunallagen ger ramarna för vad kommunen får syssla med och innehåller bestämmelser om hur beslutsfattande och överklagande går till.

Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Syftet är att människor som är i kontakt med myndigheter ska behandlas rättvist och demokratiskt.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänstlagen (2001:453) reglerar kommunens ansvar att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande samhällslivet.

Skollagen (2010:800)

Skollagen (2010:800) reglerar kommunens ansvar inom skolväsendet.

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) reglerar innebörden av kommunens allmänna handlingar och hur ett utlämnande ska gå till (offentlighetsprincipen).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur kommunen ska hantera de allmänna handlingarna och innehåller även regler kring sekretess.​

Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen (2017:900) är en generell lagstiftning som talar om hur ärenden ska handläggas samt ger grunderna för en god förvaltning (åtgärder som myndigheter vidtar måste ha stöd i lag, myndigheten ska vara saklig och opartisk, proportionell i sina åtgärder och vara tillgänglig för allmänheten).​

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen talar om hur kommunen får behandla fysiska personers personuppgifter.​

Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen (2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken (1998:808) innehåller bestämmelser med syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Sveriges Riksdag

Fler lagar finns på Sveriges Riksdags webbplats.

Styrdokument Gullspångs kommun

Här kan du söka efter Gullspångs kommuns egna styrande dokument, antagna av kommunfullmäktige och nämnderna.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt