Avgifter för plats på förskola och fritidshem

Information om avgifter för dig som har barn i förskolan och på fritidshem.

Så beräknas avgiften

Avgiften är beräknad på hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året. Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hens inkomst räknas med. Vi gör inga avdrag för semester, ferier, sjukdom eller kompetensutvecklingsdagar.

Inkomstuppgifter

Dina inkomstuppgifter anmäler du i e-tjänsten under Självservice. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Inkomstuppgifterna behöver uppdateras varje 170:e dag (2ggr/år). Har din inkomst inte ändras sedan sist, anmäler du samma belopp och skickar in.

Inkomsttaket per månad för år 2023 är 54 830 kronor och är indexerad, det vill säga höjs varje år.

Endast tre barn debiteras. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barn som barn 1. Fjärde barnet är avgiftsfritt. För barn som enbart är placerade i ”allmän förskola” 15 timmar per vecka debiteras ingen avgift. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst per månad.

 
 Barn 1-3 årBarn 3-5år (-30% för allmän förskoleavdrag)
Avdraget gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år
Fritidsavgift
Barn 12.1%2.1%2%

Barn 2

1.4%

1.4%

1%

Barn 3

0.7%

0.7%

1%

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till förskola utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas. Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller personalens studiedagar.

Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.

Kontraktsinnehavare (fakturamottagare)

När vårdnadshavare får plats är denne eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare (ni får då en delad plats*).

*Delad plats används för att fördela räkningen för ett barns placering mellan vårdnadshavarna.

Förutsättningen för att registrera delad plats är att vårdnadshavarna är registrerade i olika familjer (för räkneexempel se uträkning av maxtaxa vid delad faktura, gemensam vårdnad). Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats men två kontrakt.

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt men får då stå för hela avgiften). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Avgiftsnivåer 2022 för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Avgift i förskola och fritidshem (Det yngsta barnet är alltid barn 1)


Taxa 1, barn 1-3 år

Taxa 2, barn 3-5 år

Taxa 3, fritids


Avgiftstak

Dock högst

Avg.tak

Högst

Avg.tak

Högst

Barn 1

3%

1572kr

2.1%

1100kr

2%

1048kr

Barn 2

2%

1048kr

1.4%

734kr

1%

524kr

Barn 3

1%

524kr

0.7%

367kr

1%

524kr

Barn 4-

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Uträkning av maxtaxa vid delad faktura (gemensam vårdnad)

Vid uträkning delas maxtaxan och inkomsttak med två i början. Alla beräkningar som görs räknar mot den delade taxan och inkomsttaket.

Räkneexempel

Vårdnadshavare 1 Hushåll

Vårdnadshavare 2 Hushåll

Hushållets gemensamma inkomster: 35000kronor

Hushållets gemensamma inkomster: 20000kr

Maxtaxa 52410 kr delat på 2 hushåll blir 26205kr i maxtaxa per hushåll

Högsta avgift för förskolebarn 1572kr delat på 2 hushåll blir 786kr per hushåll

Då hushållets inkomst(35000kr) överstiger maxtaxan på 26205kr debiteras maxavgift på 786kr

Eftersom hushållets inkomst(20000kr) understiger maxtaxa debiteras 3% av hushållets inkomster.

20000kr X 0.03 = 600

Hushåll ett får betala 786kr per månad.

Hushåll 2 får betala 600kr per månad.

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld kan inte erbjudas plats förens hela skulden är betald. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso/Kronofogden.När en ny anmälan om plats på förskola/fritidshem inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn- och Utbildningsnämnden kontrolleras. Om det finns en skuld kommer skoladministratör skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.

Vad händer om vårdnadshavaren inte betalar förskole/fritidsavgiftsfakturan i tid?

Om man inte betalar sin förskole/fritidshemsfakturan mister barnet sin plats. (Har man delad plats så får den andra kontraktsinnehavaren fortfarande ha barnet på förskola/fritids på sina veckor.) Om förskole/fritidshemsfakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse. Observera att kommunen gör inga avbetalningsplaner.
Förnyad placering kommer att ske först när skulderna är helt betalda.
Även om vårdnadshavaren säger att den betalt skulden så måste skoladministrationen fått okej från ekonomikontoret att skulden är reglerad innan barnet kan börja på förskolan/fritids igen.

Fritidsplacering:

Platsen öppnas igen måndagen i nästkommande vecka förutsatt att hela skulden är betald. Detta gäller även nya fakturor.

Förskoleplacering:

Garantitiden för att erhålla plats 4 månader. Tiden kan påverkas av om barnet behöver skolas in på nytt igen samt hur många inskolningar förskolan har just då

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt