Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Särskilt stöd i skolan

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller de kravnivåer som gäller, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om detta inte hjälper, eller om det finns skäl att anta att extra anpassningar inte skulle vara tillräckliga, gör lärare eller övrig skolpersonal en anmälan till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. En utredning om särskilt stöd för en elev ska ske i samråd med barn- elevhälsan, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska eleven få det stöd som den behöver. Om eleven ska ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Särskilt stöd i förskolan

För att möta barns behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan till exempel vara handledning av specialpedagog eller skolkurator.

Samverkan gällande barn och elevers behov

Barn och elevers behov och helhetssituation kan variera och även innefatta behov av stöd som inte kan tillgodoses inom enbart skolans verksamhet. Det kan då vara aktuellt för förskolan eller skolan i samråd med vårdnadshavare att samverka med externa verksamheter. Exempel på samverkansparter som kan vara: Sköterska på barnavårdscentralen, psykolog på barnavårdscentralen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Socialtjänsten och Habiliteringen.

I Gullspångs kommun finns även etablerade samverkans forum, exempelvis SAMBU-team och Småbarnsteam.

SAMBU-team

I teamet finns representanter från familjecentralen, socialtjänsten, barn- och elevhälsan och primärvården. Förskolan och skolan kan ta hjälp av samverkansteamet när det behövs flera insatser för att tillgodose barn och elevers behov. Samtycke från vårdnadshavare inhämtas då behov uppkommer. Syftet med teamet är att med regelbundenhet använda sig av varandras kompetenser för att kunna erbjuda tidigt samordnat stöd till barn/ unga och deras föräldrar och minska risken för att föräldrar blir hänvisade runt mellan olika verksamheter.

Småbarnsteam

Gullspångs kommun deltar i ett pilotprojekt som handlar om att tidigt upptäcka och ge insatser till barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i förskoleålder 0-5 år. Pilotprojektet heter Tidig upptäckt- tidiga insatser. Inom ramen för projektet har man startat en samverkansform som heter Småbarnteam, där professioner från olika enheter medverkar för att göra en kartläggning av barnets styrkor och svårigheter. Här ingår representanter för, bland annat, barnhälsovård, Psykologmottagning Föräldraskap och Små barn, logopedmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagoger och förskola.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Rektor Regnbågsskolan Per Hallén0551-361 81per.hallen@gullspang.se
Rektor Gullstensskolan yngreJohan Persson0551-360 04johan.persson@gullspang.se
Rektor Gullstensskolan äldreSofia Ferm0551-360 36sofia.ferm@gullspang.se
Rektor Hova förskolaHanna Bäcklund0551-360 45hanna.backlund@gullspang.se
tf Rektor Otterbäckens förskolaSara Blees0551-361 71sara.blees@gullspang.se
tf Rektor Gullspångs förskolaSara Blees0551-361 71sara.blees@gullspang.se