Så visselblåser du

Gullspångs kommun är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vår visselblåsarkanal är en säker och konfidentiell plattform som driftas av Visma. Här kan du rapportera om eventuella missförhållanden och oegentligheter på ett säkert och anonymt sätt. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

För att visselblåsa går du till vår digitala anmälan för visselblåsning och klicka därefter på “Jag vill slå larm” och följer anvisningarna.

Vårt rapporteringssystem är helt anonymt och du behöver inte uppge några kontaktuppgifter. Kom ihåg att spara din unika kod efter du har skickat in ditt ärende, då denna inte går att återskapa.

Vi ser allvarligt på alla rapporter som görs och kommer att utreda varje ärende på ett objektivt och opartiskt sätt. Tillsammans kan vi skapa en säkrare och mer rättvis arbetsplats för alla.

Att tänka på innan du anmäler

Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.

Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat.

Efter det att du lämnat in din rapport

  • När du lämnat in din rapport skapas ett ärende och en handläggare tilldelas ditt ärende.
  • Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.
  • Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig, detta sker fortsatt helt anonymt via visselblåsarsystemet.

Andra sätt att visselblåsa

Som ett alternativ till att använda den interna rapporteringsförfarande kan du även rapportera om missförhållanden direkt till särskilt utvalda svenska myndigheter (extern rapportering) utan risk för repressalier. Vilken myndighet du ska rapportera till beror på karaktären av det missförhållande som du rapporterar om. Rapporteringen ska göras med hjälp av etablerade rapporteringskanaler avsedda för rapportering om missförhållanden hos den relevanta myndigheten.

Om du inte omfattas av personkretsen som kan rapportera om missförhållanden och få skydd enligt Visselblåsarlagen, omfattas du ändå av bestämmelserna i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).Skyddet som ges en person som rapporterar om missförhållanden enligt någon av våra grundlagar kallas sammantaget för Meddelarskyddet. Meddelarskyddet består av följande delar:

  • Meddelarfrihet.
  • Anskaffarfrihet.
  • Rätten till anonymitet.

Dessa tre rättigheter åtföljs av bestämmelser om motsvarande skydd för dessa rättigheter:

  • Tystnadsplikt (källskydd).
  • Efterforskningsförbud.
  • Repressalieförbud.

Meddelarfriheten innebär att det står var och en fritt att, med endast de undantag som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, meddela uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i ett grundlagsskyddat medium. Uppgifterna måste dock vara avsedda för offentliggörande i ett grundlagsskyddat medium och lämnas till en sådan mottagare som anges i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Anskaffarfriheten innebär att envar har rätt att, om inte annat följer av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i ett grundlagsskyddat medium eller för att lämna ett meddelande enligt bestämmelserna om meddelarfrihet.

Den som lämnar uppgift för offentliggörande har rätt att vara anonym och de som tar del i tillkomsten, utgivningen eller spridningen av en framställning som införts eller varit avsedd att införas i ett medium som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen har tystnadsplikt beträffande nyssnämnda personers identitet.

Efterforskningsförbudet innebär att myndigheter och andra allmänna organ inte får forska efter den anonyme författaren eller upphovsmannen eller vem som utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, vem som lämnat uppgift för publicering eller vem som tillhandahållit framställning för publicering.

Repressalieförbudet innebär att myndigheter och myndighetspersonal inte har rätt att vidta några för en enskild negativa åtgärder på grund av hans eller hennes bruk av meddelarfriheten.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 30 maj 2024

Kontakt