Seveso-anläggning

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Det innebär att verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av särskilda regler.

I Gullspång gäller detta för Vänerhamn AB. Mer information om Sevesodirektivet finns på Räddningstjänsten Skaraborgs webbplats.

Vänerhamn AB, Gullspång

Verksamhetsutövare

Vänerhamn AB, 556483-5071

Adress

Ankarvägen 1, 547 72 Otterbäcken

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Vänerhamn i Otterbäcken omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen på grund av hantering av blykoncentrat (blyslig).

Verksamhetsbeskrivning

Hamnen i Otterbäcken utgörs av lagerytor, hamnmagasin samt hamn. Det finns tre hamndelar där lastning och lossning av båtgods bedrivs, dessa är Malmkajen, Sligkajen och Galejholmskajen. Blyslig lastas med kran vid Sligkajen.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Blyslig är ett miljöfarligt (vattenförorenande) fast ämne som främst är farligt för vattenlevande organismer. Påverkan på människan sker främst via långtidsexponering och akut förgiftning är väldigt sällsynt.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via Krisinformation.se.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen.

Länsstyrelsen Västra Götaland010-224 40 00vastragotaland@lansstyrelsen.se

Upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas inom verksamheten

En risk som skulle kunna få en större spridning av blyslig till närliggande ytvatten är släckvatten från brandsläckning av lagerbyggnad, transportband och/eller fordon i verksamheten. Släckvattnet skulle förorena ytvattnet och kan ha en akut toxisk effekt på vattenlevande organismer.

Området i och kring magasinet och kajen där blyslig hanteras är invallat för att förhindra att stora mängder förorenat släckvatten, eller för den del regnvatten, rinner ut i Vänern. Dagvattnet hanteras i ett slutet ledningssystem och samlas upp i container, som har en kapacitet på 35 m3 och töms regelbundet. Vid en brand inom området för slighanteringen stängs dagvattensystemet. När det gjorts bildas en invallning för släckvattnet som beräknas kunna hantera upp emot 140 m3 vatten, vilket är tillräckligt för att släcka en brand i området.

Inga övriga akuta händelser som direkt påverkar människan har identifierats.

Verksamhetens skyldighet att vidta åtgärder inom verksamhetens område samt larma räddningtjänsten

Verksamheten kommer vidta lämpliga skadebegränsande åtgärder vid en allvarlig kemikalieolycka och har i enlighet med Sevesolagstiftningen tagit fram en intern plan för räddningsinsatser. Det finns etablerade samverkansrutiner mellan verksamheten och Räddningstjänsten Skaraborg och rutiner för alarmering av räddningstjänst.

Kommunens plan för räddningsinsats

I enlighet med Sevesolagstiftningen och i samråd med verksamheten har Räddningstjänsten Skaraborg upprättat en plan för räddningsinsatser vid anläggningen i syfte att vara förberedd på olika typer av olyckor som kan inträffa. Av planen framgår det vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa följderna vid en allvarlig kemikalieolycka. Planen ses över och förnyas vart tredje år eller vid verksamhetsförändringar som påverkar innehållet i planen. Den interna (verksamhet) och externa (räddningstjänstförbundet) planen för räddningsinsatser samövas regelbundet.

Räddningstjänsten vill informera om att eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Vänerhamn AB.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Räddningstjänsten Skarborg0500-42 40 00