Översiktsplan

Översiktsplanen behandlar frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur såväl tätorterna som landsbygden ska utvecklas på lång sikt. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen tillgodoses.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. Översiktsplanen ska fungera både som en vision och ett handlingsprogram, men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Det kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård. Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige.

Tematiskt tillägg till översiktsplan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen behandlar ett särskilt ställningstagande inom ett begränsat område, ett tema.

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

För vissa geografiska områden eller för vissa aspekter kan kommunen vara betjänt av att mer detaljerat än i den kommunövergripande översiktsplanen redovisa sin syn på hur mark och vatten bör användas och hur bebyggelsen bör utvecklas på lång sikt. Exempelvis kan den långsiktiga utvecklingen av en tätort behöva behandlas mer detaljerat än vad som är lämpligt för kommunen som helhet, men utan den inriktning på ett nära genomförande som detaljplaner har. En sådan fördjupning kallas för en fördjupad översiktsplan (FÖP). En antagen FÖP ersätter det som står i den kommunomfattande översiktsplanen rörande det geografiska område och/eller den eller de aspekter som FÖP:en behandlar. I formell mening är en FÖP en revidering/aktualisering av den kommunomfattande översiktsplanen avseende ett visst geografiskt område.

LIS-plan och Vindbruksplan

LIS-planens syfte är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta områden i strandnära lägen för att främja utvecklingen av en levande landsbygd.

Gullspångs kommun har upprättat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS.

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att anta den reviderade vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se