Kvalitetsarbete

Gullspångs kommun strävar efter att alla verksamheter inom kommunen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt.

Genom medborgar- och brukarundersökningar, utvärderingar, kvalitetsuppföljningar och nyckeltal kommer vi i framtiden att arbeta mer systematiskt med kvalitets- och utvecklingsarbete inom alla områden med utgångspunkt i den politiska styrningen.

Som ett led i arbetet med att säkra kvaliteten i vår kommun har vi i dialog, politiker och tjänstemän byggt en styrmodell som säkerställer att vi har en service med hög kvalitet. Tillsammans har vi skapat en modell för styrning som involverar alla och som alla förstår. I dokumenten här på sidan kan man läsa vilka mål som är uppsatta i kommunen samt en redovisning av kvalitén i kommunen i jämförelse med övriga kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) jämförelser med andra kommuner

Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK består av fem viktiga kunskapsområden som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

De fem områdena som undersöks är:

  • Din kommuns tillgänglighet.
  • Trygghetsaspekter i din kommun.
  • Din delaktighet och kommunens information.
  • Din kommuns effektivitet.
  • Din kommun som samhällutvecklare.
Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se