Praktiskt information till dig som har barn på förskola eller fritidshem

Praktiskt information för dig som har barn i förskolan. Här hittar du information om bland lämning och hämtning, semester och frånvaro, sammanslagningar, force majeure, kläder och blöjor och försäkring.

Lämning och hämtning

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning/hämtning. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet ska detta meddelas förskolan/fritids i förväg. Om en minderårig person ska hämta barnet måste vårdnadshavaren skrivit under en samtyckesblankett, samtyckesblanketten kan hämtas på avdelningen där ditt barn går.

I Edlevo kan du lägga in vilka personer som får hämta barnet från förskolan.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till skadestånd från kommunen

Semester och frånvaro

När vårdnadshavare har semester är barnet ledigt från förskola/fritids.

Tillfällig permittering

Ett barn vars vårdnadshavare blivit permitterade från sitt arbete har rätt till 15 tim vistelsetid på förskolan per vecka. Om vårdnadshavare arbetar viss tid under permitteringsperioden erbjuds förskola utifrån arbetstiderna. Barn som har en fritidsplacering har endast rätt till fritids de tider som vårdnadshavaren har arbete.

Sammanslagning

Vid lov, klämdagar och kompetensutvecklingsdagar samarbetar förskolorna och fritidshemmen. Det innebär att barnen kan få vara på en annan förskola/fritids än den de brukar vara på. På loven arbetar ofta vikarier.

Studiedagar/kompetensutvecklingsdagar

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Gullspång kommun rätt till 4 stängda studiedagar(kompetensutvecklingsdagar) per år.

Har man inte möjlighet att ha sitt/sina barn hemma så är det viktigt att vårdnadshavare anmäler sitt behov av tillsyn senast två veckor innan. Anmälningsblankett finns på respektive avdelning och lämnas in till rektor. Om behov finns så bemannas förskolan av vikarier dessa tider.

Kläder och blöjor

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan/ fritids. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla.

Om ditt barn använder blöjor kommer det att finnas på förskolan.

Ditt barn är försäkrat

Gullspång kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen. Försäkringen gäller dygnet runt och täcker vissa kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall. Observera att försäkringen ger ett begränsat skydd.

Anmälningsskyldighet i förskolan och på fritids

Personalen på förskolan/fritids är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Socialtjänstlagen 14 kapitel 1 §.

Sekretess

All personal i förskola/fritids omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande. Sekretesslagen 7 kapitel 38 §.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt