Kameraövervakning

På vissa platser i kommunen har Gullspångs Kommun satt upp övervakningskameror. Skyltar som tydligt visar att kameraövervakning sker finns på de platser som övervakas. Syftet med bevakningen är att förebygga och klara upp brott.

Den rättsliga grund som måste finnas enligt dataskyddsförordningen är allmänt intresse.

Inspelat material

Inspelat material kan överlämnas till polis som bevisning av brott och överföring till tredje land kommer inte att ske. Inspelat material kommer inte att användas i automatiserat beslutsfattande.

Inspelat material som inte ska användas som bevis i brottsutredning raderas automatiskt efter max 20 dagar. Inspelat material som ska överlämnas till polis raderas snarast möjligt efter överlämnandet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Tekniska nämnden Mariestads Kommun.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Tekniska verksamhetentk@mariestad.se