Ordlista för dig som söker bygglov

Det är mycket att tänka på när du ska söka bygglov samtidigt som vissa ord, handlingar och begrepp kan vara svåra att förstå. Här förklarar vi de vanligaste orden och begreppen som handlar om bygglov. Vill du veta mer finns oftast utförlig information på Boverkets webbplats.

Bygglovshandlingar

På sidan Information om bygglovshandlingar hittar du information om de olika handlingar som kan behövas när du ansöker eller anmäler.

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du i stället behöva göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden och fått ett startbesked.

Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga är attefallshus, attefallstillbyggnad, rivning utanför detaljplan, installation av eldstad, väsentlig ändring av bärande konstruktion, väsentlig ändring av brandskyddet och väsentlig ändring av ventilation.

Du kan läsa mer om anmälan på Boverkets webbplats.

Många olika byggnationer har lovplikt, dvs att man måste skicka en ansökan till byggnadsnämnden om att få tillåtelse att bygga det man tänkt. Vad som är lovpliktigt varierar beroende på var man bor. Inom tätbebyggt område, och speciellt detaljplanerat område, är lovplikten som mest omfattande. För att byggnadsnämnden ska kunna pröva en ansökan ska den innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs.

Den vanligaste area som används i våra detaljplaner är byggnadsarea (BYA). Med byggnadsarea avses den yta som en byggnad upptar på marken. Även större takutsprång och skärmtak ska räknas med här.

Den typ av yta som används för att beräkna bygglovsavgift är Bruttoarea (BTA). I bruttoarean ingår alla våningsplanens area med begränsning av de omslutande väggarnas utsida.

Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön.

Ansvaret handlar dels om att sörja för en god arbetsmiljö när byggnadsarbetena förbereds, dels att arbetena samordnas under utförandet så att arbetsmiljöproblem inte uppstår. Byggherren har det yttersta arbetsmiljöansvaret men det är även möjligt för byggherren att överlåta sitt det till en uppdragstagare. Exempel på aktörer som kan överta byggherrens arbetsmiljöansvar är general- eller totalentreprenörer. Överlåtelsen ska ske genom ett skriftligt avtal.

En bergvärmepump utnyttjar temperaturskillnaden mellan berggrunden och innetemperaturen för att framställa energieffektiv värme. För att installera en bergvärmepump ska ett tillräckligt djupt hål borras. Installationen är anmälningspliktig, anmälan görs till miljöenheten på miljö- och byggnadsnämnden.

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket som ska följas om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i Sverige. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Byggherren som låter utföra arbetet är skyldig att se till att lagar och förordningar följs.

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet.

I Boverkets byggregler, BBR, kapitel 5 finns regler om vilket brandskydd du behöver ha i en byggnad.

En byggnads brandskydd beskrivs i en brandskyddsbeskrivning.

En brandskyddsbeskrivning lämnas in till bygglovsenheten innan du får startbesked. Brandskyddsbeskrivningen revideras när bygget är klart och en brandskyddsdokumentation upprättas innan du får slutbesked.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oavsett om du står för arbetet själv eller anlitar en hantverkare, målare, snickare, takläggare eller annan entreprenör så är du byggherre över projektet.

Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet.

Byggherren ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Oftast är byggherren den samme som söker lov eller gör en anmälan för en åtgärd.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Byggnadshöjden mäts utifrån medelmarknivån.

Om marknivån är oregelbunden vid byggnaden behöver du räkna ut medelvärdet på marknivån för att kunna räkna ut byggnadshöjden.

Nockhöjd

Med nockhöjd menas takkonstruktionens högsta del.

Totalhöjd

I totalhöjden ingår de delar som skjuter upp över nocken, till exempel skorstenar.

Byggsanktionsavgift är en avgift som byggnadsnämnden ska ta ut om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen.

I plan- och bygglagen kapitel 11 och plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om byggsanktionsavgifter. Där anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska räknas fram. Byggsanktionsavgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Kommunen kan på eget eller annan persons initiativ upprätta en detaljplan. Detaljplanen anger var byggnadsverk får placeras, vilka typer, storlekar och utseende på byggnadsverk som får uppföras inom planområdet.

Med expediering menas att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten.

En kungörelse är ett offentliggörande till allmänheten.

Byggnadsnämnden har ett krav på sig att behandla och kungöra när beslut om bygglov och förhandsbesked är tagna. Beslutet kungöres genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen av meddelandet sker elektroniskt eftersom Post- och Inrikes Tidningar numera är en webbtjänst som finns på Bolagsverkets webbplats.

För några grupper är det inte tillräckligt med kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, utan de ska även få ett meddelande skickat till sig. Meddelande skickas till:

 • Ägare eller innehavare av en tomt eller fastighet som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser.
 • Ägare eller innehavare till en tomt eller fastighet som endast skiljs åt av väg eller gata från den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser.
 • Övriga kända sakägare såvida antalet inte är för stort.

Från dagen som beslutet kungjorts tar det fyra veckor innan beslutet vinner laga kraft. Inom dessa fyra veckor kan beslutet överklagas, även av de som inte tagit del av kungörelsen.

En fackmannamässigt utförd ritning innebär det att ritningen ska vara utförd på ett sådant sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman, det vill säga yrkesmässigt.

Det underlag som skickas in i lov- och anmälningsärenden måste vara tydliga för åtgärden som avses. Alla handlingar som skickas in till miljö- och byggnadsnämnden blir till allmänna handlingar och arkiveras för framtiden. Om många år ska vem som helst kunna söka upp dessa ritningar och förstå vad de beskriver.

Du kan göra egna skisser och ritningar utan att ta hjälp av arkitekt så länge du:

 • Är tydlig.
 • Ritar skalenligt.
 • Utför ritningen fackmannamässigt/yrkesmässigt.

Det som gör ritningar otydliga och ska undvikas är bland annat:

 • Användning av blyertspenna för linjer.
 • Rutat papper.
 • Linjerat papper.
 • Fotografering av ritningar med mobiltelefon utan hjälp av scanner-app.

När en privatperson anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten i en nybyggnation av ett en- och tvåbostadshus ska det finnas ett färdigställandeskydd. Under vissa förutsättningar kan även tillbyggnad och anmälningspliktiga åtgärder behöva ett färdigställandeskydd. Om privatpersonen bygger i egen regi krävs inget färdigställandeskydd.

Om byggnadsnämnden bedömer att det finns ett behov av färdigställandeskydd måste ett sådant redovisas innan startbesked kan ges.

Vid nybyggnation av bostadshus utanför detaljplan, bygglov med avvikelser och vissa andra åtgärder ska berörda sakägare höras. Som berörd sakägare får man ett brev som beskriver vad som är tänkt att byggas, och man ges då möjlighet att yttra sig om man anser att det inte passar in i området av en eller annan orsak.

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för att skicka ut grannehörandet. Avgiftens storlek beror på antalet grannar som behöver höras.

Du som ansöker om bygglov kan behöva skicka in en klimatdeklaration till Boverket inför slutbesked. Ett kvitto på att klimatdeklarationen inlämnats till Boverket ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden inför slutbesked. Klimatdeklarationen ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Kravet gäller för dig som ska uppföra en ny byggnad. Det gäller inte vid ändring av en befintlig byggnad så som vid ombyggnad eller tillbyggnad.

Kravet gäller inte alla nya byggnader, det finns undantag.

Exempel på nya byggnader som är undantagna från kravet på klimatdeklaration:

 • Byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov, vilket är avsett att användas i högst två år.
 • Byggnaden används för industri- eller verkstadsändamål.
 • Byggnaden inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter.
 • Byggnaden är avsedd för totalförsvaret och andra byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
 • Byggnaden byggs av vissa statliga byggherrar (Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter Sverige AB och Trafikverket).
 • Byggherren är privatperson och uppför byggnaden privat.

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller en anmälan. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget och ska även se till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden. Kontrollansvarig ska närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig ska avge ett utlåtande till byggherren och miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Efter att arbetet är klart ska den kontrollansvarige lämna ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som blir ett viktigt underlag för beslutet om slutbesked.

Vid en ansökan om lov ska det framgå vem som ska vara kontrollansvarig. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader behövs dock vanligtvis inte någon kontrollansvarig.

Kommunens bygglovsenhet avgör om du behöver en kontrollansvarig.

Du kan sök efter certifierade kontrollansvariga på KIWA:s- eller RISE:s webbplats.

Att ett beslut får laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas till högre instans. Det innebär också att beslutet kan verkställas. Laga kraft uppnås i normalfallet, för beslut som är överklagbara, när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat beslutet.

Beslut av sista instans och andra beslut som inte får överklagas får laga kraft direkt. Överklagbara beslut kan även få laga kraft genom att Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, eller, i förekommande fall, Högsta domstolen, HD, inte beviljar prövningstillstånd.

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan ges.

Byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd baseras på medelmarknivån (MMN). I de flesta fall är tomten tillräckligt flack för att inte behöva ange den. Istället tänker man att medelmarknivån är där gräsmattan möter husets sockel.

På tomter med mycket stor höjdskillnad och om man avser att bygga ett suterränghus behövs i regel en medelmarknivå.

Olovligt byggande innebär att en lov- eller anmälningspliktig åtgärd utförts utan lov eller startbesked eller i strid mot plan- och bygglagen eller ett beslut.

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK.

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant men det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK görs enligt de regler som gäller. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras regelbundet.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

När beslut skickas ut av miljö- och byggnadsnämnden kommer sökande att faktureras för arbetet. Denna taxa baseras på gällande prisbasbelopp och bestämmelser som godkänts i kommunfullmäktige.

En relationshandling visar på det färdiga resultatet det vill säga hur byggnaden blev när den blev klar.

I ett bygglov kan mindre justeringar utföras och redovisas på relationshandling. Observera att om man gör ändringar som påverkar bygglovet kan det komma att krävas ett nytt bygglov. Kontakta din handläggare om du undrar vad som gäller i ditt fall.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller dock inte inom sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Vid sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsplikten i områden där följande kriterier är uppfyllda:

 • En bebyggelsegrupp som består av minst 10–20 hus.
 • De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Med "hus" avses bostadshus men också andra byggnader som inte är komplementbyggnader till bostadshus, till exempel butiker och industribyggnader.

En rätt för en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Till exempel en väg eller en brunn.

Ett servitut innehåller vissa rättigheter för den som har rätten, och vissa begränsningar för den som äger marken.

Det finns både avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är ett civilrättsligt avtal mellan fastighetsägare, utan inblandning från en myndighet. Officialservitut kommer till genom en lantmäteriförrättning.

Slutbeskedet är ett beslut som krävs för att få lov att börja använda en byggnad om inte annat anges i bygglovet eller startbeskedet. Inför slutbeskedet ska Bygglovsenheten bedöma om byggherren uppfyllt sitt ansvar och samt om byggnaden är säker att använda. Ibland är inte allt klart. Bygglovsenheten kan då göra en bedömning av omfattningen av de kvarvarande åtgärderna och då avgöra om hela eller delar av byggnaden kan användas.

Byggnadsnämnden ska med ett starbesked godkänna att en åtgärd som kräver lov eller anmälan får lov att påbörjas.

Startbeskedet är ett beslut som krävs innan du kan påbörja byggnadsarbetet.

Inför startbesked behöver byggherren lämna in handlingar så att miljö- och byggnadsnämnden kan anta att kraven i bygglagstiftningen kommer att uppfyllas.

I startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna. I startbeskedet står även vilka handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

I större ärenden föregås startbeskedet av ett tekniskt samråd. I enklare ärenden får man bygglov och startbesked samtidigt.

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där.
 • Gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder.
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Du behöver både bygglov och dispens från strandskydd för större byggnader. Även när bygglov inte är ett krav så behöver du ändå strandskyddsdispens för exempelvis en friggebod. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Tekniskt samråd är ett möte som ska hållas vid lite större projekt såsom nybyggnation av bostadshus, maskinhallar, industribyggnader, affärshus, större garage och liknande. På det tekniska samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. En genomgång görs även av förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Det tekniska samrådets syfte är att se om åtgärden uppfyller de tekniska kraven i bygglagstiftningen. Om dessa krav uppfylls kan ett startbesked utfärdas.

Tillgänglighet i en byggnad betyder att byggnaden ska vara lättillgänglig och kunna användas av alla, även personer med rörelse- och funktionsnedsättning.

I bygglagstiftningen finns krav på att byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det ska vara möjligt för rörelsehindrade att kunna använda en byggnads funktioner.

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Byggnadsnämnden har tillsynsansvaret över olovliga byggnationer, OVK, hissar, lekplatser och ovårdade tomter.

Innan byggarbetet börjar gör man en så kallad utstakning. I situationsplanen, som byggherren lämnat in i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan, ska byggnadens yttermått, höjdmått och avstånd till tomtgränser framgå. Det är de mått man utgår ifrån vid utstakning. På marken markerar man läget för den åtgärd som är aktuell, ofta märker man även ut höjden (till exempel på det färdiga golvet). Utstakning är också kallat utsättning.

Grovutstakning sker vanligtvis innan markarbeten påbörjas och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras med stakkäpp.

Finutstakning sker vanligtvis efter schaktning och innebär att byggnadens blivande fasad markeras med hjälp av spik och tråd.

Överklagan är en begäran om ny prövning i högre instans av en domstols eller myndighets beslut.

Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen, men ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden inom fyra veckor från det att beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den är ett viktigt politiskt dokument som redovisar kommunens vision av framtiden. Beslut att anta en översiktsplan fattas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska också redovisa allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen

Processen att upprätta en översiktsplan regleras i plan- och bygglagens fjärde kapitel.

Publicerad: 12 mars 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Besöksadress

Kommunhuset Mariestad
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid.

Postadress

Mariestads kommun
Miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10