Motion, interpellation och frågor

Du som är ledamot i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun kan lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör.

Motion

En fullmäktigeledamot kan bara inleda ett ärende genom att skriva en motion till kommunfullmäktige. Det är ett sätt att starta ett ärende kring en fråga som man vill att kommunen ska fatta ett visst beslut i.

En motion kan handla om alla ämnen som ligger inom kommunens ansvar. Den ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas till kommunstyrelsens kansli.

Motionens förslag ska utredas av kommunstyrelsen eller en facknämnd, och kommer sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Interpellation

Ledamöter i kommunfullmäktige får ställa interpellationer till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. De ska handla om ämnen som hör till fullmäktiges eller nämndens ansvarsområde, men får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.

Interpellationen ska vara skriftlig och undertecknad. Den lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två veckor före det sammanträde då den ska tas upp.

Fråga

Medan en interpellation är till för att initiera debatt i fullmäktige är en fråga till för att inhämta sakupplysningar. Även en fråga ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot, och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 08.00 dagen före sammanträdet. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt