Om kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Det är med andra ord vårt ansvar att du får ett gott och friskt vatten när du öppnar vattenkranen och att det avloppsvatten som lämnar ditt hus blir omhändertaget och renat innan det återgår till naturen.

Kommunala verksamhetsområden

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Dessa områden finns i Gullspångs tätort, Skagersvik, Otterbäcken, Hova, Gårdsjö och Askevik.

Inom de kommunala verksamhetsområdena gäller lagen om allmänna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Gullspångs kommuns allmänna VA‑anläggning är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser för användning av Gullspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Avloppsförsörjning

Kommunens reningsverk behandlar avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt innan det släpps ut till sjöar och vattendrag. Kommunal avloppsvattenförsörjning finns i Gullspång, Skagersvik, Otterbäcken, Hova och Gårdsjö.

Avgifter för vatten och och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp bekostas av de som är anslutna. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Avgifterna i taxan ska motsvara de kostnader som verksamheten medför.

Plan för kommunalt VA 2020-2030

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat om en gemensam VA-plan för åren 2020-2030. Planen omfattar bland annat hur kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till nya områden.

Publicerad: 22 januari 2024 Uppdaterad: 17 april 2024

Kontakt

Felanmälan vatten och avlopp, akuta händelserMedborgarkontoret, dygnet runt0501-75 61 00