Hushållsavfall

Avfall och återvinning Skaraborg arbetar med insamling av kommunalt hushållsavfall. I deras avfallsföreskrifter och anvisningar finns det bestämmelser om hur det kommunala avfallet ska hanteras. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om vissa undantag från föreskrifterna. Här kan du läsa mer om de olika undantagen som Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om.

Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor, köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut och lämna förpackningsmaterial på återvinningsstationer.

Till hushållsavfall räknas också grovavfall, sånt som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga i det gröna kärlet. Exempel på det kan vara gamla möbler, cyklar och liknande. Detta kan du lämna gratis på närmaste återvinningscentral. Information om vad du kan lämna på återvinningscentralen hittar du på Avfall och återvinning Skaraborgs webbplats.

Kompostera matavfall

När du ansluter dig till matavfallsinsamling kommer det brännbara hushållsavfallet i det gröna kärlet att hämtas var fjärde vecka. Därmed behöver du inte ansöka om att få dina hushållssopor hämtade var fjärde vecka.

Om du vill ta hand om ditt matavfall på din egen fastighet genom att kompostera det, behöver du anmäla det till Verksamhet miljö och bygg. När du har anmält att du vill kompostera ditt matavfall ska du själv kontakta Avfall och återvinning Skaraborg om du inte vill ha det bruna kärlet.

Årshämtning

Enda möjliga undantaget från kommunal sophämtning är så kallad årshämtning. Det innebär att du får dina hushållssopor hämtade två gånger per år. Det är förknippat med olika krav. Du ska:

  • Kompostera allt ditt matavfall.
  • Visa att ditt hushåll har väldigt liten avfallsmängd.
  • Visa för oss hur du sorterar ditt avfall.

Beviljad årshämtning gäller i maximalt fem år. Därefter behöver du göra en ny ansökan, om du fortfarande vill ha årshämtning.

Installera torrtoalett

Du som ska installera en torrtoalett (till exempel mulltoalett eller förbränningstoalett) på din fastighet ska anmäla det till kommunen enligt 2 § i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Mariestad, Töreboda respektive Gullspångs kommun.

Det finns ett stort utbud av torra toalettlösningar. Som exempel kan nämnas olika förmultningstoaletter, förbränningstoaletter och förpackningstoaletter. Det finns torrtoaletter som nästan har samma komfort som en vattentoalett, men de kräver mer tillsyn och skötsel.

Kompostera latrin och/eller sprida urin

Du som vill kompostera latrin och/eller sprida urin på din fastighet ska ansöka om tillstånd för eget omhändertagande.

Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Därför bör detta material inte hanteras hur som helst och inte heller användas i odling innan behandling. Behandling för att minimera smittrisken kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att man komposterar eller lagrar materialet en viss tid.

Varmkompostering innebär att materialet komposteras och uppnår en temperatur i komposten på minst 50 grader under en veckas tid. Under den tiden ska materialet röras om minst tre gånger för att allt material verkligen ska bli tillräckligt varmt. I de fall där man inte uppmätt en temperatur på minst 50°C under en vecka ska processen betraktas som lagring.

Långtidslagring innebär lagring under minst två år innan materialet används i trädgårdsodlingarna. Även om fekalierna ser ut som jord och luktar som jord långt tidigare kan man inte vara säker på att det är smittsäkert förrän efter två år.

Förlängt slamtömningsintervall/eget omhändertagande av avloppsslam

Förlängt slamtömningsintervall kan medges om fastigheten har en godkänd samt överdimensionerad avloppsanläggning. Beslut om förlängt tömnings- och hämtningsintervall gäller under maximalt fem år.

Om du inte vill ha kommunal hämtning av slam kan du lämna in en begäran hos bygg- och miljönämnden om att själv ta hand om ditt slam om du bor på en jordbruksfastighet eller i en fastighet som gränsar till en jordbruksfastighet.

Slammet ska tas om hand på sådant sätt att det sker utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det ska finnas tillräckligt med spridningsareal och slammet ska tas om hand med utrustning som normalt används i jordbruket. Fastigheten får inte ligga inom detaljplanelagt område och slammet får inte orsaka luktproblem för närboende.

Undantagen är personliga

Beviljade undantag är personliga och knutna till fastigheten. Det innebär att om det finns ett beviljat undantag så slutar det att gälla när det blir ett ägarbyte på fastigheten.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Avfall och återvinning Skaraborg0500-49 81 85info@avfallskaraborg.se