Anmäl din livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om registrering till oss. Syftet med kravet på registrering är att vi ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen. Detta gäller om du ska starta till exempel en restaurang, butik, café, gatukök eller kiosk.

Du anmäler din livsmedelsverksamhet via vår självserviceportal. Anmälan om registrering ska ha inkommit senast två veckor innan verksamheten startar. Du får starta tidigare om du har fått ett beslut om registrering innan de två veckorna passerat.
När vi fått in din anmälan diarieförs den och de uppgifter du lämnat registreras. Du får en skriftlig bekräftelse om att din verksamhet är registrerad och ett beslut om registreringsavgift som tas ut för att handlägga din anmälan.

När du startar din verksamhet är det du som företagare som ansvarar för att alla krav i lagstiftningen som gäller anläggning och utrustning är uppfyllda. Du ska ha lokaler, utrustning och arbetssätt så att livsmedlen blir säkra och att du inte vilseleder konsumenten.

Efter några veckor när du kommit igång med din verksamhet kommer vi och gör en första kontroll. Då får du presentera din verksamhet och visa hur du använder lokaler, inredning och utrustning. Du får berätta om dina rutiner och arbetssätt och hur du kontrollerar att livsmedlen blir säkra. Du ska även kunna visa att du och alla dina anställda som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet.

Utifrån det vi ser och de uppgifter du lämnar gör vi en bedömning ifall vi anser att det finns förutsättningar för dig att tillhandahålla säker mat. Du får då fortsätta med din verksamhet.

Våra synpunkter sammanställs och en skriftlig rapport skickas till dig efter besöket.

Hur snabbt får du svar?

Vårt mål är att du ska få ett registerutdrag alternativt skriftligt beslut inom två veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Animalieanläggning ska godkännas

Om du ska starta ett slakteri, styckningsanläggning, anläggning för fisk och skaldjur eller annan animalieanläggning måste verksamheten godkännas före start.

Vid en godkännandeprövning behöver vi ritningar och beskrivning över rutiner och ditt egenkontrollsystem.

Vi gör besök i din anläggning innan du startar för att kontrollera att din verksamhet stämmer överens med din ansökan. Vi bedömer om det finns förutsättningar för säker mathantering innan du får starta din verksamhet.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se