Gatusopning och snöröjning

Kommunen ansvarar för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och gatusopning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Gatusopning

I slutet av mars sopar gatuenheten gatorna från vintersand. Observera att sandupptagningen kan fördröjas av snö och regn. Fastighetsägare ombeds sopa gångbanan. Saknas gångbana sopa om möjligt sand från området närmast fastighetsgränsen (en meter).

Undvik att parkera bilar på gatan så att sandupptagningen underlättas. Vid sandupptagning kan en del olägenheter uppstå, vi ber om överseende med detta.

Under resten av året underhållssopas gatorna vid behov.

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter. Vi sköter snöröjning och halkbekämpning utifrån väderprognos. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen.

Kommunens ansvarsområde omfattar cirka 4,4 mil gator, bussgator, torg, parkeringsplatser och cirka 3,0 kilometer gång- och cykelvägar.

Snöröjning prioriteras enligt följande:

  1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser.
  2. Gång/cykelvägar och gator till skolor.
  3. Bostadsgator.

Kommunen snöröjer de gångbanor där kommunen äger fastighet eller mark. Fastighetsägare har ansvar att hålla sin gångbana framkomlig men vänta med att snöröja tills gatan är plogad.

Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Norrlandsplogning

Snöplogarna plogar upp snö på vissa gångbanor inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar där utanför snövallen vid halka. De gångbanor där kommunen inte plogar upp snö ska fastighetsägaren även fortsättningsvis snöröja och sanda.

Att tänka på som fastighetsägare

  • Snöröj och sanda vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet.
  • Bryt snövallen vid gatukorsningar.
  • Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon.
  • Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan.
  • Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning.
  • Sopa bort sandningsgruset när våren kommit.
  • Tänk på att inte skotta ut din snö på gångbanor/gator utanför tomten.

Gratis sand för privatpersoner

Privatpersoner kan hämta sandningsgrus från Kommunförrådet Hemmingsrud i Skagersvik och Kommunförrådet Vattebolsvägen i Hova. Tänk på att ta med eget kärl.

Publicerad: 06 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt