Information om bygglovshandlingar

På den här sidan hittar du information om de handlingar som kan behövas till ditt specifika bygglov.

På sidan Bygglovsguider hittar du mer information om vad ditt specifika bygglov kan kräva för handlingar.

Handlingar

Här kan du läsa om de handlingar som behöver komma in till bygglovsenheten i de flesta fall. Beroende på projektets omfattning kan ytterligare handlingar krävas.

Handlingarna kan skickas in via e-post eller brev.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Tveka inte att höra av dig om du känner dig osäker på det krävs lov eller inte.

Fyll i ansökan under de fält som är relevanta för ditt projekt. Ska du exempelvis bygga ett garage ska du ange byggnadsyta, fasadmaterial etc. Om du istället söker för att måla om ditt hus (fasadändring) tillkommer ingen ytterligare byggnadsyta och fältet kan lämnas tomt. Ansökan hittar du på sidan Bygga, ändra, riva, som finns i vår självserviceportal.

I projekt som innehåller ett flertal tekniska funktioner som måste förhålla sig till myndighetskrav, såsom ventilation, våtrum, motordrivna anordningar och liknande ska en certifierad kontrollansvarig enligt PBL vara med i projektet.

Du kan sök efter certifierade kontrollansvariga på KIWA:s- eller RISE:s webbplats.

En situationsplan är en av de viktigaste ritningarna du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Situationsplanen visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån. På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Visa med mått hur stor byggnaden eller tillbyggnaden är, hur långt det är till närmaste tomtgränser och hur långt det är till närmaste byggnad.

Fasadritningen visar de fasader som ansökan gäller, sedda rakt framifrån.

Ritningen ska vara skalenlig.

I ritningen, eller på en separat en material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt. Du behöver också ange befintliga och nya marknivåer samt visa förhållande till eventuella grannfastigheter.

Alla ritningar, plan-, fasad- och sektionsritningar, måste stämma med varandra.

Vid mycket enkla ändringar på fasaden kan du skicka in ett fotomontage istället för en fasadritning. Exempelvis om du vill sätta upp en skylt eller byta kulör på fasaden.

Planritningen visar byggnaden uppifrån. Varje våningsplan, samt eventuella lägenhetsindelningar, ska visas separat och rumsnamn ska framgå. All fast inredning och behöver vara inritade så vi kan bedöma tillgänglighet och användbarhet för varje våningsplan.

Planritning behöver vara måttsatt med längd och bredd så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Den ska även vara skalenlig.

Planritningen ska visa:

 • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss (från ytterentré till eventuell innerentré).
 • Rumsindelning, dörrar, fönster, rumsnamn.
 • Trappor.
 • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten.
 • Eventuella balkonger eller altaner.

En sektionsritning är en genomskärning (snitt) av byggnaden. Den visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

Sektionsritningen behöver vara skalenlig.

Ritningen ska måttsättas och visa:

 • Byggnadshöjder.
 • Rumshöjder.
 • Takvinkel.
 • Bjälklagens placering.
 • Marknivå vid entréer samt byggandens anslutning till marken.

Om du bygger till en befintlig byggnad behöver sektionsritningen visa genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden så att eventuella nivåskillnader syns.

Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.

En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel grundläggning, vägg-, tak-, golv- och bjälklagets uppbyggnad

Konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion. Den redovisar vilka byggkomponenter som ingår, deras dimensionering och eventuella detaljritingar.

Mängden konstruktionsritningar och kraven på antal detaljer varierar med projektets komplexitet.

En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

 • Vad som ska kontrolleras.
 • Vem som ska kontrollera.
 • Hur och när kontrollen ska göras.
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras med.
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas.

Du kan även läsa mer om kontrollplaner på Boverkets webbplats.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om du anlitar en kontrollansvarig upprättar denne en kontrollplan tillsammans med dig som byggherre. Kontrollplanen fastställs av byggnadsnämnden i samband med att startbesked ges. Inför slutbesked ska kontrollplanen lämnas in igen, nu signerad för att visa på att kontrollerna är utförda.

Vid större projekt ska en certifierad kontrollansvarig anlitas. Den kontrollansvarige hjälper då dig med att upprätta en kontrollplan.

Du kan sök efter certifierade kontrollansvariga på KIWA:s- eller RISE:s webbplats.

Publicerad: 12 mars 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kommunhuset Mariestad
Kyrkogatan 2, Mariestad

Drop in-tider

Torsdagar 14.00–16.30

Övriga besökstider

Ring och boka tid.

Postadress

Mariestads kommun
Miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10