Så arbetar Gullspångs kommun med naturvård

Kommunerna har ett ansvar att arbeta med naturvård bland för att uppfylla de nationella miljömålen. Detta sker genom skötsel av kommunernas markinnehav samt genom medverkan i olika projekt. En stor del av arbetet består också i att bevaka naturvårdens intressen vid prövning och planläggning.

Kommunala naturreservat

I Gullspångs kommun finns inga kommunala naturreservat men Gullspångs kommun är med och förvaltar det statliga reservatet Gullspångsälven och är en drivande aktörerna i arbetet med Gullspångslaxen.

Statliga reservat

I Mariestad, Töreboda och Gullspång finns sammanlagt 21 statliga naturreservat, vilka du finner på Länsstyrelsens webbplats.

Biotopskydd

Biotopskydd gäller för alla alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbrukslandskap, stenmurar i jordbrukslandskap och åkerholmar. Dessa miljöer får inte skadas utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Dessutom kan Länsstyrelsen inrätta särskilda biotopskyddsområden med skötselanvisningar.

Samrådsplikt

För åtgärder som påtagligt kan påverka naturen krävs att man först samråder med Länsstyrelsen

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 24 januari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se