Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till kommunen. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Inom vissa områden kan särskilda restriktioner gälla. För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar

Grannar bör också informeras eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar.

Krav vid installation och borrning

Kommunen ställer krav på att installationer ska uppfylla särskilda kriterier. Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det vill säga det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas hand om, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Miljösanktionsavgift

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning av detta.

Mer än tio kilo köldmedium

Om din värmepumpanläggning innehåller mer än tio kilo köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se