Arrangörsstöd

Arrangörsstödet är ett ekonomiskt bidrag, upp till 5 000 kronor, som kan sökas av föreningar, dock ej politiska partier och politiska lobbyorganisationer.

Syftet med arrangörsstödet är att underlätta för aktörer som anordnar offentliga arrangemang som är relevanta för våra medborgare och besökare. Ett rikt kulturliv är centralt för en levande landsbygd. Gullspångs kommun vill uppmuntra och stötta kulturen i olika former och arrangörsstödet är ett sätt.

 • Stödet kan användas för offentliga arrangemang, till exempel musikevenemang, hemvändardagar, föredrag, idrottsevenemang med mera.
 • Stödet ska användas för marknadsföringsinsatser och kan utöver det användas för lokalkostnader, hyra av utrustning eller tillstånd.
 • Stöd beviljas inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer.
 • Stödet beviljas löpande under hela året men observera att ansökan måste lämnas in minst en månad innan arrangemanget.

Så här söker du arrangörsstöd

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna. Du söker arrangörsstöd genom ansökningsblankett i e-tjänsten Arrangörsstöd, ansökan.

Beviljat arrangörsstöd

Om arrangörsstödet blir beviljat ska du som ansökt lämna in en redovisning av kostnaderna. Det är därför viktigt att du sparar kvitton. Redovisningen görs via e-tjänsten Redovisning av arrangörsstöd.

Villkor för arrangörsstöd

 • Stödet för arrangemanget får aldrig uppgå till mer än 5 000 kronor per tillfälle.
 • Arrangörsstödet får inte överstiga beräknade kostnader.
 • Arrangemang kan få stöd även om arrangemanget går med vinst.
 • Ansökan ska göras på avsedd blankett och innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.
 • Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
 • Slutredovisning ska göras senast två månader efter att arrangemanget är genomfört, på avsedd blankett. Alla kostnader måste kunna styrkas via faktura eller kvitto. Om slutredovisning inte skickas in till kommunen kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Retroaktiva stöd beviljas inte.
 • Arrangemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst och måste genomföras inom kommunen.
 • Arrangemanget måste marknadsföras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man har stöd från Gullspångs kommun.
 • Föreningar kan ansöka om arrangörsstöd två gånger per år och då oberoende tidsperiod.
 • Stödet utgår inte för arrangemang som kan uppfattas som odemokratiska, eller kränkande.
 • Lagar och förordningar i övrigt ska följas.
 • Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut. Inkommer fler ansökningar än vad medlen räcker till ska hänsyn endast tas till i vilken turordning ansökningarna inkom till kommunen.
 • Stödet betalas ut när ansökan är beviljad
 • Gemensamma ansökningar behandlas som en egen förenings ansökan.
Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se