En verksamhet som hanterar mineralolja som riskerar att släppas ut i spill- eller dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare.

Varför ska verksamheten ha oljeavskiljare?

Utsläpp av oljeprodukter (mineralolja) kan orsaka problem i både naturmiljö och spillvattennät. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Det leder till ett sämre reningsresultat och att mer orenat avloppsvatten släpps ut i recipienten. Om oljan kommer ut i dagvattnet kan den skada sjöar och vattendrag. Även utsläpp av mycket små mängder mineralolja kan orsaka stor skada, framför allt om sjön eller vattendraget används som dricksvattentäkt. En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps till spillvattennätet. Men oljeavskiljaranläggningen är ingen komplett reningsanläggning. Avskiljning av mineralolja är endast ett steg i reningsprocessen för ett renare vatten.

Dimensionering och placering

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2. Normerna reglerar en mängd olika faktorer som produktutformning, provning, märkning, dimensionering med mera. För att oljan ska hinna stiga till ytan, är det viktigt att avskiljaren är rätt dimensionerad. Oljeavskiljaren måste vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Här följer några tips för att sköta anläggningen på ett bra sätt

Kontrollera minst var tredje månad

  • Oljehinnans tjocklek. Det finns olika tekniker för detta, till exempel en vattenpasta som stryks på en pejlsticka eller ett genomskinligt kontrollrör med bottenventil.
  • Slammets tjocklek. Det går att göra antingen med en sticka som förs ner i slamlagret eller med ett kontrollrör. I produktbladet för avskiljaren framgår det vid vilken tjocklek på slamskiktet oljeavskiljaren bör tömmas.
  • Funktionskontroll av larmet.
  • Koalesatorns funktion.

Gör minst en gång om året

  • Töm oljeavskiljaren helt. Kom ihåg att återfylla den med rent vatten efter tömningen annars finns det risk att olja följer med vattnet ut från avskiljaren.
  • Kontrollera den automatiska avstängningsventilen.
  • Byt ut eller rengör koalesatorn.

Gör en gång vart femte år

  • Så kallad femårskontroll som regleras i SS-EN 858-2.
  • I femårskontrollen får ni reda på om oljeavskiljaren är tät och hel.
  • Om er oljeavskiljare har läckt är det viktigt att ni åtgärdar den snabbt för att hålla nere saneringskostnaderna.

5-årskontroll av oljeavskiljare

Vi vill att alla som har en oljeavskiljare installerad 2010 eller tidigare ska göra 5-årskonotroll och skicka in resultatet till verksamhet miljö och bygg, detta gör du via e-tjänsten Oljeavskiljare, rapportering. Om det visar sig att oljeavskiljaren inte är tät ska det åtgärdas. Ibland kan provtagning och sanering krävas om olja har läckt ut.

Publicerad: 22 februari 2024 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se